Monitor Polski

M.P.1991.26.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 30 lipca 1991 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych ewidencji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu. *

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie reguluje zasady i tryb ewidencji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu, zwanej dalej "ewidencją".
§  2. Ewidencję prowadzi Komisja Papierów Wartościowych, zwana dalej "Komisją".
§  3. Wpis do ewidencji następuje z chwilą wyrażenia zgody przez Komisję na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu.
§  4.
1. Ewidencja prowadzona jest na podstawie informacji zawartych w złożonym przez emitenta lub wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz w prospekcie.
2. Ewidencji podlegają następujące dane:
1) nazwa (firma) oraz nazwa skrócona i siedziba emitenta wraz z kodem pocztowym,
2) data powtania emitenta,
3) data emisji,
4) rodzaj wprowadzonych do publicznego obrotu papierów wartościowych,
5) kod papieru wartościowego,
6) wielkość emisji,
7) liczba akcji umorzonych,
8) wartość nominalna papierów wartościowych,
9) cena emisyjna papierów wartościowych,
10) wartość emisji.
§  5. Zmiany danych, o których mowa w § 4 ust. 2, podlegają wpisowi do ewidencji na podstawie informacji dostrczonych Komisji przez emitenta w trybie określonym w art. 52 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 155).
§  6. Wykreślenie papierów wartościowych z ewidencji następuje w przypadku:
1) wykreślenia emitenta z właściwego rejestru osób prawnych,
2) nieobjęcia wszystkich akcji,
3) wykupu obligacji przez emitenta,
4) uchylenia decyzji Komisji zawierającej zgodę Komisji na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu.
§  7. Dane, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5, oraz informacje o wykreśleniu papierów wartościowych z ewidencji udostępniane są do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Z dniem 4 stycznia 1998 r. zarządzenie zachowuje moc w części niesprzecznej z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.97.118.754), nie dłużej jednak niż do dnia 5 stycznia 1999 r. - zobacz art. 190 powołanej ustawy.