Monitor Polski

M.P.1985.17.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
z dnia 15 czerwca 1985 r.
w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.

Na podstawie art. 23 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Polskie związki sportowe powołują:
1) kadrę narodową seniorów,
2) 1 (skreślony),
3) kadrę narodową juniorów.
2. Do kadry narodowej seniorów mogą być powoływani zawodnicy mający co najmniej pierwszą klasę sportową.
3. 2 (skreślony).
4. 3 Do kadry narodowej juniorów mogą być powoływani zawodnicy mający co najmniej drugą klasę sportową.
5. 4 (skreślony).
6. 5 (skreślony).
§  2. 6 Kadrę narodową seniorów oraz kadrę narodową juniorów powołuje się dwa razy w roku w terminach ustalonych przez polskie związki sportowe.
§  3. 7 (skreślony).
§  4. 8 (skreślony).
§  5.
1. Do reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych mogą być powoływani zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej seniorów lub juniorów.
2. W wyjątkowych wypadkach, potwierdzonych osiągniętymi wynikami, do reprezentowania barw narodowych mogą być powołani zawodnicy inni niż wymienieni w ust. 1.
§  6. Przez reprezentowanie barw narodowych rozumie się udział zawodników w:
1) igrzyskach olimpijskich,
2) mistrzostwach świata i Europy oraz eliminacjach do tych imprez,
3) pucharach świata i Europy oraz eliminacjach do tych imprez,
4) oficjalnych spotkaniach międzypaństwowych reprezentacji kraju,
5) innych imprezach o światowym lub europejskim znaczeniu.
§  7.
1. Skład zawodników na igrzyska olimpijskie ustala Polski Komitet Olimpijski, który zgłasza go organizatorom igrzysk zgodnie z przepisami międzynarodowymi obowiązującymi w tym zakresie.
2. 9 Skład zawodników na imprezy międzynarodowe, o których mowa w § 6 pkt 2 i 3, ustalają polskie związki sportowe lub inne stowarzyszenia kultury fizycznej bądź ich związki o ogólnopolskim terenie działania - w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
§  8. Zawodnik powołany do reprezentowania barw narodowych jest obowiązany do zachowania szczególnie godnej postawy etycznej i sportowej.
§  9. 10 Zawodnik, który odmówił reprezentowania barw narodowych, podlega wykluczeniu z kadry narodowej seniorów lub kadry narodowej juniorów.
§  10.
1. 11 Szczegółowe zasady powoływania zawodników do kadry narodowej seniorów i kadry narodowej juniorów oraz zasady i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych określają regulaminy polskich związków sportowych.
2. 12 Regulaminy, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Przewodniczący Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej.
§  11. Traci moc zarządzenie nr 32 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 18 listopada 1982 r. w sprawie powoływania kadry narodowej seniorów, rezerwy kadry narodowej seniorów i kadry narodowej juniorów (Dz. Urz. GKKFiS Nr 4, poz. 19 i z 1984 r. Nr 1, poz. 3).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  13

(skreślony)

1 § 1 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
2 § 1 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
3 § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
4 § 1 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
5 § 1 ust. 6 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
6 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
7 § 3 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
8 § 4 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
9§ 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 i 7 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
10 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
11 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
12 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.
13 Załącznik skreślony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (M.P.90.25.195) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1990 r.