Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz uprawnień pracowniczych posłów i senatorów.

Monitor Polski

M.P.1997.8.61

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 4 lutego 1997 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz uprawnień pracowniczych posłów i senatorów.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638) zarządza się, co następuje:
Przy ustalaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w odniesieniu do posłów i senatorów stosuje się odpowiednio zasady i tryb postępowania przewidziane dla pracowników, z uwzględnieniem, przepisów § 2-5.
1.
Określone w przepisach regulujących zasady ustalania świadczeń, o których mowa w § 1, obowiązki pracodawcy wykonują w odniesieniu do posłów i senatorów odpowiednio Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu.
2.
Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu wystawiają w razie potrzeby posłom i senatorom pracownicze legitymacje ubezpieczeniowe na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 51, poz. 223) oraz dokonują w nich odpowiednio wpisów.
3.
Okoliczności i przyczyny wypadków przy wykonywaniu mandatu posła lub senatora ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzą wyspecjalizowani w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.
1.
Przy ustalaniu uprawnień pracowniczych okres pobierania przez posła lub senatora uposażenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638), podlega zaliczeniu do okresu zatrudnienia.
2.
Dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia okresu pobierania uposażenia jest zaświadczenie potwierdzające okres pobierania tego uposażenia.
3.
Kancelaria Sejmu lub Kancelaria Senatu wydaje posłowi lub senatorowi zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, z dniem zakończenia sprawowania przez niego mandatu.
Dokumentem potwierdzającym okres ubezpieczenia posłów i senatorów jest zaświadczenie, o którym mowa w § 3, lub wpis w legitymacji ubezpieczeniowej.
W razie pobierania uposażenia przez posła lub senatora zatrudnionego w ramach stosunku pracy i nie korzystającego z urlopu bezpłatnego na czas sprawowania mandatu, przy ustalaniu uprawnień pracowniczych zalicza się wybrany przez niego okres pobierania uposażenia albo okres równoczesnego zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.