Zasady i tryb pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszanie spłaty pożyczki i kredytów.

Monitor Polski

M.P.1979.31.158

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 listopada 1979 r.
w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty pożyczki i kredytów.

Na podstawie art. 130 ust. 2 w związku z art. 143 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) oraz w związku z art. 72 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1970 r. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282 oraz z 1979 r. Nr 15, poz. 97) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie reguluje zasady i tryb pokrywania należności mieszkaniowych oraz zawieszania spłaty pożyczki i kredytów:
1)
uznanym za jedynych żywicieli rodzin albo samotnym:
a)
żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,
b)
osobom odbywającym zastępczą służbę poborowych lub zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
2)
małżonkom żołnierzy i osób wymienionych w pkt 1

- zwanym dalej "osobami uprawnionymi", jeżeli są równocześnie najemcami lokali, członkami spółdzielni budownictwa mieszkaniowego lub są obowiązani do spłaty pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego, kredytu na uzupełnienie wkładu własnego do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo kredytu inwestycyjnego przyznanego na nabycie zajmowanego lokalu mieszkalnego typu własnościowego.

2.
Przez "należności mieszkaniowe" rozumie się:
1)
należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
2)
należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
3)
bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego.
3.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "właściwym organie", rozumie się przez to terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy według miejsca pobytu stałego osoby uprawnionej.
1.
Osoba uprawniona składa wniosek o pokrycie należności mieszkaniowych do właściwego organu.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że osoba uprawniona jest najemcą lokalu albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
2)
zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień właściwej według miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące osoby uprawnionej, stwierdzające odbywanie służby wojskowej albo zastępczej służby poborowych lub zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz uznanie za jedynego żywiciela rodziny,
3)
oświadczenie stwierdzające, iż lokal nie zostanie oddany do bezpłatnego używania lub w podnajem.
1.
Pokrycie należności mieszkaniowych następuje na podstawie decyzji właściwego organu z kredytów przewidzianych na ten cel w budżetach terenowych w dziale 86 rozdział 8613 "Zasiłki i pomoc w naturze" § 22.
2.
Należności mieszkaniowe są pokrywane wynajmującemu lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego w drodze przelewu w okresach miesięcznych z zachowaniem obowiązujących terminów.
3.
Właściwy organ zawiadamia wynajmującego lub spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego o przejęciu obowiązku pokrywania należności mieszkaniowych, podając nazwisko osoby uprawnionej, adres zajmowanego lokalu oraz okres, przez który należności będą pokrywane. Odpis tego zawiadomienia przesyła się osobie uprawnionej.
Jeżeli osoba uprawniona oddała lokal do bezpłatnego używania lub w podnajem, traci prawo do pokrywania przez właściwy organ należności mieszkaniowych za ten okres i obowiązana jest do zwrotu kwoty wypłaconej przez ten organ w okresie bezpłatnego używania lub podnajmu.
1.
Osoba uprawniona składa wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego lub kredytu bankowego, przyznanych na wkład własny do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, do zakładu pracy lub właściwego oddziału banku, które udzieliły pożyczki lub kredytu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.
2.
Za okres zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu nie pobiera się odsetek, a pierwotny termin spłaty podlega przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.
3.
Decyzje w sprawie zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu, o których mowa w ust. 1, podejmuje zakład pracy albo oddział banku, które udzieliły pożyczki lub kredytu.
1.
Na wniosek spółdzielni budownictwa mieszkaniowego oddział banku zawiesza spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego na nabycie zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego. We wniosku spółdzielnia podaje:
1)
określenie właściwego organu i datę decyzji o przejęciu przez ten organ obowiązku pokrywania za osobę uprawnioną należności mieszkaniowych,
2)
kwotę rat spłaty kredytu, przypadającą za cały okres zawieszenia spłaty kredytu.
2.
Zawieszone kwoty kredytu nie podlegają oprocentowaniu i płatne są po upływie okresu spłaty całego kredytu.
Przepisy § 5 i 6 stosuje się również do kandydatów na żołnierzy zawodowych i ich małżonek.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.