Zasady i tryb odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Monitor Polski

M.P.1997.4.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie zasad i trybu odznaczania, wyróżniania i nagradzania osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do:
1)
trenerów, instruktorów, pracowników jednostek dydaktycznych i naukowych, zatrudnionych w dziedzinie kultury fizycznej,
2)
osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej, zwanych dalej "działaczami kultury fizycznej".
2.
Przez użyte w zarządzeniu określenie "działacz kultury fizycznej" rozumie się także działacza turystyki kwalifikowanej.
1.
Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", zwana dalej "odznaką", jest przyznawana osobom, które wyróżniły się szczególną aktywnością i uzyskały wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej.
2.
Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
1.
Odznaka wyższego stopnia może być nadana nie wcześniej niż po upływie trzech lat od nadania odznaki niższego stopnia.
2.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami odznaka wyższego stopnia może być nadana z pominięciem warunku, o którym mowa w ust. 1.
1.
Odznaka ma kształt ośmioboku o średnicy 35 mm, wykonanego z metalu w kolorze właściwym dla każdego stopnia. W środki odznaki, w kręgu o średnicy 15 mm, pokrytym emalią koloru czerwonego, znajduje się wypukła postać biegacza ze zniczem, na zewnątrz - otok pokryty emalią koloru białego z napisem "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej"; z otoku wychodzą wypukłe wiązki promieni układające się w ośmioramienną gwiazdę. Na stronie odwrotnej odznaki znajduje się wypukły napis "Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki". Odznaka jest umocowana za pomocą uchwytu i kółka do metalowej baretki z poziomymi paskami emalii w kolorach granatowym i czerwonym. Długość baretki wynosi 30 mm, a szerokość 9 mm.
2.
Wzór odznaki określa załącznik do zarządzenia.
1.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przyznaje odznakę działaczom kultury fizycznej na uzasadniony, pisemny wniosek lub z własnej inicjatywy.
2.
Z wnioskiem o przyznanie odznaki mogą wystąpić:
1)
wojewodowie,
2)
zarządy polskich związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
3)
rektorzy akademii wychowania fizycznego i dyrektor Instytutu Sportu,
4)
kierownicy innych jednostek organizacyjnych kultury fizycznej i turystyki.
3.
Wniosek o przyznanie odznaki powinien zawierać:
1)
dane personalne działacza kultury fizycznej,
2)
informację o aktywności społecznej kandydata,
3)
wyszczególnienie osiągnięć kandydata w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej,
4)
informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach (rodzaj, stopień i rok przyznania),
5)
proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaki,
6)
datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
4.
Wniosek o przyznanie odznaki składa się najpóźniej na 30 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.
Odznakę oraz dokument stwierdzający jej nadanie wręcza Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki lub osoba przez niego upoważniona.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
1.
Wyróżnieniami przyznawanymi za szczególną aktywność oraz wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie kultury fizycznej są: plakietki, dyplomy i puchary.
2.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przyznaje wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, trenerom, instruktorom, pracownikom jednostek dydaktycznych i naukowych oraz działaczom kultury fizycznej na pisemny, uzasadniony wniosek lub z własnej inicjatywy.
3.
Do wniosku o przyznanie wyróżnienia przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej, za które przyznaje się trenerom, instruktorom oraz pracownikom jednostek dydaktycznych i naukowych resortowe nagrody pieniężne, zwane dalej "nagrodami", uznaje się:
1)
osiągnięcie przez szkolonych zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
2)
długoletni, twórczy wkład w rozwój praktyki i teorii sportu, udokumentowany publikacjami,
3)
twórczy wkład z popularyzację wiedzy trenerskiej, udokumentowany publikacjami,
4)
osiągnięcia w doskonaleniu kadr kultury fizycznej,
5)
osiągnięcia sportowe w pracy z młodzieżą.
Podstawę ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w § 9, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym przyznanie nagrody, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwane dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".
Nagrody są trzystopniowe: I, II i III stopnia.
Nagrody mogą być przyznawane za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.
1.
Nagrodę I stopnia przyznaje się dla trenera, instruktora, pracownika jednostki dydaktycznej i naukowej za:
1)
zajęcie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, mistrzostwach świata bądź ustanowienie rekordu świata,
2)
osiągnięcia, o których mowa w § 9 pkt 2, 4 i 5.
2.
Wysokość nagrody I stopnia może wynosić do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
1.
Nagrodę II stopnia przyznaje się dla trenera, instruktora, pracownika jednostki dydaktycznej i naukowej za:
1)
zajęcie przez szkolonych zawodników pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy, w Pucharze Świata lub Europy, Uniwersjadzie oraz równorzędnych zawodach rangi międzynarodowej bądź ustanowienia rekordu Europy,
2)
osiągnięcia, o których mowa w § 9 pkt 2 i 5.
2.
Wysokość nagrody II stopnia może wynosić do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
1.
Nagrody III stopnia przyznaje się dla trenera, instruktora, pracownika jednostki dydaktycznej i naukowej za:
1)
zajęcie przez szkolonych zawodników pierwszego lub drugiego miejsca w mistrzostwach Polski, pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w Pucharze Polski bądź ustanowienie rekordu Polski,
2)
osiągnięcia, o których mowa w § 9 pkt 3 i 5.
2.
Wysokość nagrody III stopnia może wynosić do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
Za uzyskanie wybitnego zespołowego osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej nagrodę dla członka zespołu przyznaje się w wysokości określonej w § 13-15, z tym że suma przyznanych nagród danego stopnia dla członków zespołu nie może przekroczyć 2-krotnej maksymalnej wysokości nagrody danego stopnia.
1.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przyznaje nagrody na pisemny, uzasadniony wniosek lub z własnej inicjatywy.
2.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1)
wojewodowie - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w jednostkach kultury fizycznej podległych bądź nadzorowanych przez te organy,
2)
zarządy polskich związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym - w odniesieniu do trenerów i instruktorów zatrudnionych w tych związkach lub stowarzyszeniach,
3)
rektorzy akademii wychowania fizycznego oraz dyrektor Instytutu Sportu - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.
3.
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
2)
miejsce pracy i zajmowane stanowisko,
3)
staż pracy ogółem, w tym w dziedzinie kultury fizycznej,
4)
informację o aktywności kandydata w dziedzinie kultury fizycznej,
5)
wyszczególnienie osiągnięć, o których mowa w § 9.
4.
Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia zespołowe powinien zawierać ponadto:
2)
skład osobowy zespołu,
2)
proponowany udział członków zespołu w podziale nagrody.
Wnioski, o których mowa w § 5, 8 i 17, opiniuje Komisja Odznaczeń, Wyróżnień i Nagród, powoływana przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ"

(pominięty)