Monitor Polski

M.P.2016.155

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2016 r.

Rozdział  5

Egzamin końcowy i ocena kwalifikacyjna

§  18.
1. Aplikacja kończy się oceną kwalifikacyjną.
2. Ocenę kwalifikacyjną kończącą aplikację ustala komisja egzaminacyjna na podstawie wyniku egzaminu końcowego z uwzględnieniem opinii opiekuna.
3. Termin egzaminu końcowego wyznacza kierownik aplikacji, w uzgodnieniu z Szefem Kancelarii, na dzień przypadający nie wcześniej niż na dwa miesiące przed zakończeniem okresu aplikacji.
4. Kierownik aplikacji przedkłada komisji egzaminacyjnej opinię opiekuna najpóźniej w dniu egzaminu końcowego.
§  19.
1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) kierownik aplikacji jako przewodniczący komisji;
2) zastępca dyrektora Biura Szefa Kancelarii;
3) dyrektor albo zastępca dyrektora Biura Prawa i Ustroju;
4) dyrektor, zastępca dyrektora albo pracownik zastępujący dyrektora komórki organizacyjnej, w której aplikant świadczy pracę, o ile taka osoba nie jest już w składzie komisji tego aplikanta.
2. Szef Kancelarii może powołać w skład komisji egzaminacyjnej innych niż wymienionych w ust. 1 pracowników Kancelarii.
3. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 3, przewodniczącego komisji wyznacza Szef Kancelarii.
4. Członek komisji egzaminacyjnej nie może pozostawać z aplikantem w bliskich stosunkach rodzinnych lub osobistych.
§  20.
1. Egzamin końcowy jest przeprowadzany na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej w formie ustnej i obejmuje zakres teoretyczny oraz praktyczny aplikacji.
2. W posiedzeniu komisji egzaminacyjnej może brać udział Dyrektor Generalny Kancelarii.
3. Podczas egzaminu końcowego aplikanta może być obecny opiekun, który sprawował opiekę nad aplikantem w toku aplikacji.
4. Podczas egzaminu końcowego aplikant udziela odpowiedzi na pięć pytań.
5. Odpowiedzi na poszczególne pytania podlegają ocenom cząstkowym wskazanym przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej w czterostopniowej skali ocen (od 2 do 5).
6. Średnia arytmetyczna ocen cząstkowych oznacza następujący wynik egzaminu końcowego:
1) od 4,51 do 5,0 - ocenę bardzo dobrą;
2) od 3,51 do 4,50 - ocenę dobrą;
3) od 2,91 do 3,50 - ocenę dostateczną;
4) 2,90 i poniżej - ocenę niedostateczną.
§  21.
1. Po ustaleniu oceny kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna sporządza protokół. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. Protokół podpisywany jest przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
§  22.
1. Nieusprawiedliwione niestawienie się aplikanta na egzamin końcowy skutkuje otrzymaniem oceny kwalifikacyjnej niedostatecznej.
2. W przypadku uznania niestawienia się na egzamin końcowy za usprawiedliwione, kierownik aplikacji niezwłocznie wyznacza dodatkowy termin egzaminu.
3. W przypadku długotrwałej nieobecności aplikanta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawieszenia aplikacji.
§  23.
1. Aplikant, który uzyskał ocenę kwalifikacyjną niedostateczną, może zdawać egzamin ponownie tylko raz i nie wcześniej niż po upływie miesiąca od daty pierwszego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez kierownika aplikacji, po uzgodnieniu z Szefem Kancelarii.
2. Ponowny egzamin musi odbyć się przed upływem dwunastomiesięcznego okresu aplikacji.
§  24. Aplikant, który uzyskał pozytywną ocenę kwalifikacyjną (ocena bardzo dobra, ocena dobra, ocena dostateczna), otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji. Wzór zaświadczenia o ukończeniu aplikacji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.