Zasady i tryb nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą. - M.P.1993.64.572 - OpenLEX

Zasady i tryb nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.

Monitor Polski

M.P.1993.64.572

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 października 1993 r.
w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
Świadectwa ukończenia za granicą szkół podstawowych uznaje się za równoważne świadectwom ukończenia polskiej szkoły podstawowej, jeżeli ze świadectw tych wynika, że okres nauki w szkole zagranicznej trwał co najmniej 7 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej niż w 6 roku życia.
1.
Nostryfikacji świadectw ukończenia szkół za granicą odpowiadających świadectwom:
1)
dojrzałości,
2)
ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej,
3)
ukończenia szkoły zasadniczej,
4)
ukończenia szkoły podstawowej

dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, kurator oświaty. W przypadku szkół, o których mowa w art. 25, 28 i 29 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254), nostryfikacji dokonuje właściwy minister.

2.
Świadectwa wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą podlegać nostryfikacji, jeżeli okres nauki niezbędnej do uzyskania w kraju miejsca wydania świadectwa ukończenia szkoły średniej trwał co najmniej 11 lat.
Świadectwa maturalne uzyskane za granicą lub świadectwa ukończenia za granicą szkół średnich uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości publicznych szkół średnich ogólnokształcących i średnich zawodowych, jeżeli:
1)
zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa lub
2)
do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzające, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju miejsca wydania świadectwa.
1.
Świadectwa ukończenia szkół średnich uzyskane za granicą, które nie spełniają warunków określonych w § 3, uznaje się za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich publicznych szkół średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego.
2.
Postępowanie nostryfikacyjne obejmuje:
1)
w przypadku szkół średnich ogólnokształcących, dających wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości (liceów ogólnokształcących) - egzamin z jednego przedmiotu do wyboru z grupy następujących przedmiotów humanistycznych: język polski, język obcy nowożytny (angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski), historia oraz z drugiego przedmiotu do wyboru z grupy następujących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia,
2)
w przypadku średnich szkół zawodowych - oprócz egzaminu wymienionego w pkt 1 także egzamin z jednego przedmiotu do wyboru z grupy przedmiotów zawodowych, zgodnie z planem nauczania danego zawodu i specjalności.
1.
Świadectwa ukończenia za granicą szkół typu rzemieślniczego, przemysłowego, handlowego, spółdzielczego, gospodarczego lub podobnych uznaje się za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich publicznych szkół zasadniczych na podstawie porównania listy przedmiotów nauczanych w szkole za granicą z listą przedmiotów wynikających z planu nauczania danego zawodu i specjalności w szkole zasadniczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W razie ustalenia w wyniku porównania, o którym mowa w ust. 1, braku podstaw do stwierdzenia równoważności świadectw, przeprowadza się postępowanie nostryfikacyjne obejmujące egzamin:
1)
z jednego przedmiotu do wyboru z grupy następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka oraz
2)
z praktycznej nauki zawodu.
1.
Egzaminy, o których mowa w § 4 i 5, przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez organ dokonujący nostryfikacji. Egzaminy przeprowadza się według zasad określonych w przepisach o egzaminach eksternistycznych.
2.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu egzaminu i przedstawia go organowi dokonującemu nostryfikacji.
1.
Do nostryfikacji przedkłada się oryginał świadectwa lub jego duplikat wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
2.
Duplikat, o którym mowa w ust. 1, powinien być zalegalizowany przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne.
3.
Po stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w § 1 i 3, lub przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego, o którym mowa w § 4 i 5, organ dokonujący nostryfikacji wydaje zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.
4.
Organ dokonujący nostryfikacji prowadzi ewidencję nostryfikowanych świadectw. Osoba zainteresowana lub osoba przez nią upoważniona obowiązana jest pokwitować w aktach sprawy odbiór świadectwa oraz zaświadczenia.
Z wnioskiem o nostryfikację świadectwa występować można tylko raz.
Wszystkie zaświadczenia o równoważności świadectw ukończenia szkół zagranicznych odpowiadających polskim świadectwom dojrzałości, świadectwom ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej, świadectwom ukończenia szkoły zasadniczej oraz świadectwom ukończenia szkoły podstawowej, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

(organ dokonujący nostryfikacji) (miejscowość) (data)

Na podstawie § ....... ust. ...... zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą (Monitor Polski Nr 64, poz. 572) uznaje się świadectwo/dyplom ....................

...............................................................

...............................................................

(pełna nazwa świadectwa/dyplomu)

wydane w dniu .................... przez ..........................

..............................................................

(pełna nazwa i siedziba jednostki, która wydała świadectwo/dyplom, oraz data wydania świadectwa/dyplomu)

pani/panu ........................................................

(imię i nazwisko)

urodzonej/mu w dniu ....... za równoważne świadectwu/dyplomowi ............

(data)

............................................................

............................................................

w Rzeczypospolitej Polskiej.

.................

(podpis organu

dokonującego nostryfikacji)

okrągła pieczęć

Zaświadczenie ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa/dyplomu uzyskanego za granicą.