Zasady i tryb dysponowania Funduszem Rozwoju Rynku.

Monitor Polski

M.P.1985.7.59

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 21 marca 1985 r.
w sprawie zasad i trybu dysponowania Funduszem Rozwoju Rynku.

Na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku (Monitor Polski Nr 29, poz. 200) zarządza się, co następuje:
1.
Środki Funduszu Rozwoju Rynku, zwanego dalej "Funduszem", mogą być przyznawane na finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku (Monitor Polski Nr 29, poz. 200), w formie dotacji lub pożyczki.
2.
Jednostkom spółdzielczym środki z Funduszu mogą być przyznane w formie pożyczki.
3.
Dotacje przyznawane są przede wszystkim na fundusze statutowe nowo tworzonych przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych, a także w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeśli zwrot pożyczki nie mógłby nastąpić przed upływem 15 lat.
4.
Oprocentowanie udzielanych pożyczek wynosi:
1)
dla jednostek, dla których Minister Handlu Wewnętrznego i Usług jest organem założycielskim - 4% w skali rocznej,
2)
dla innych jednostek - stosownie do umowy, co najmniej 6% w skali rocznej.
5.
W razie udzielenia pożyczki na budowę obiektu, jej spłata następuje w ratach nie niższych od wielkości rocznej amortyzacji obiektu, przy czym pierwszą ratę uiszcza pożyczkobiorca w rok po oddaniu obiektu do użytkowania, nie później jednak niż w terminie przewidzianym w umowie.
6.
Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 15 lat.
1.
Zainteresowane jednostki gospodarcze występują do Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć opinię banku finansującego, urzędu skarbowego oraz właściwego terenowego organu administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego.
3.
Przyznanie środków z Funduszu następuje w formie umowy, określającej cele, na które są przeznaczone, zasady wykorzystania i warunki zwrotu.
Uruchomienie środków z Funduszu następuje po podpisaniu umowy, o której mowa w § 2 ust. 3
Jednostki gospodarcze, którym przyznano środki z Funduszu, przedstawiają Ministerstwu Handlu Wewnętrznego i Usług w okresach półrocznych lub po zakończeniu realizacji zadania, w wypadku krótszego terminu realizacji, rozliczenie z zaawansowania realizacji zadania i wykorzystania środków.
Nie wykorzystane środki pożyczki lub dotacje, pozostające po zakończeniu realizacji zadania, podlegają zwrotowi na Fundusz.
Wpłaty na Fundusz dokonywane są na wyodrębniony rachunek Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług w Narodowym Banku Polskim ze źródeł określonych w § 2 uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1:
1)
z tytułu przeznaczonych na wpłaty do budżetu środków amortyzacji przedsiębiorstw handlu rynkowego, dla których organem założycielskim jest Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, określone przez Ministra Finansów w wysokości 80% tych wpłat - w terminie przewidzianym do rozliczeń amortyzacji z budżetem państwa,
2)
z tytułu różnicy cen na importowanych towarach rynkowych objętych cenami umownymi, w wysokości 20% różnicy otrzymanej przez jednostki handlowe w rozliczeniach z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego - w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału,
3)
z tytułu wpływów z kar za złą jakość, otrzymywanych przez jednostki handlu rynkowego w wysokości 30% tych kar - w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, w którym uzyskano wpływy z tych kar,
4)
z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek wraz z oprocentowaniem lub cofniętych dotacji oraz kar przewidzianych w umowach - w terminach określonych w umowie,
5)
dobrowolne wpłaty z zysku i inne wpływy - w terminie określonym w deklaracji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.