§ 3. - Zasady i tryb dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1987 r.
§  3.
1. 3
(uchylony).
2. 4
Wpłaty, o których mowa w § 2 pkt 2, należy przekazywać w terminie:
1)
do 20 dni po upływie rocznego, kwartalnego lub krótszego okresu - w razie przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej lub paliw gazowych ustalonego na ten okres,
2)
do 20 dni po upływie miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie - w razie przekroczenia dobowego limitu zużycia paliw gazowych.
3. 5
W przypadku wystąpienia przez organ założycielski z wnioskiem, o którym mowa w § 8 ust. 3 uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990 (Monitor Polski Nr 48, poz. 311) - terminy określone w ust. 2 liczy się od daty otrzymania zawiadomienia o nieuznaniu przekroczenia ustalonego limitu za usprawiedliwione.
4. 6
O wielkości przekroczenia ustalonego limitu oraz o przekazaniu dodatkowych opłat z tego tytułu na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów odbiorcy powiadamiają okręgowy inspektorat gospodarki energetycznej, który ustalił limit zużycia energii elektrycznej lub paliw gazowych.
5. 7
Wpłaty, o których mowa w § 2 pkt 3, okręgowe inspektoraty gospodarki energetycznej przekazują w terminie do 25 dni po upływie kwartału, w którym kwoty nałożonych kar wpłynęły do tych inspektoratów.
6. 8
(uchylony).
3 § 3 pkt 1 uchylony przez § 5 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1987 r. (Dz.U.87.25.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1987 r.
4 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. (M.P.86.17.108) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1986 r.
5 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. (M.P.86.17.108) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1986 r.
6 § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. (M.P.86.17.108) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1986 r.
7 § 3 ust. 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 30 maja 1986 r. (M.P.86.17.108) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1986 r.
8 § 3 pkt 6 uchylony przez § 5 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1987 r. (Dz.U.87.25.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1987 r.