§ 2. - Zasady i tryb dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1987 r.
§  2.
Podstawę naliczania wpłat na fundusz stanowią:
1) 1
(uchylony);
2)
przy wpłatach dokonywanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej z tytułu przekroczenia limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych - opłaty dodatkowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach;
3)
przy wpłatach dokonywanych z tytułu nałożonych kar za nieprzestrzeganie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej - kwoty pieniężne stanowiące kary nałożone na osoby fizyczne, jak również na jednostki gospodarki uspołecznionej na podstawie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej;
4) 2
(uchylony).
1 § 2 pkt 1 uchylony przez § 5 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1987 r. (Dz.U.87.25.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1987 r.
2 § 2 pkt 4 uchylony przez § 5 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1987 r. (Dz.U.87.25.139) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 1987 r.