§ 1. - Zasady i tryb dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1987 r.
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
funduszu - rozumie się przez to centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów;
2)
uchwale - rozumie się przez to uchwałę nr 137 Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie utworzenia centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów (Monitor Polski Nr 36, poz. 202);
3)
wpłatach - rozumie się przez to wpłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 uchwały.