Zasady i stawki wynagrodzenia za dzieła literackie i pomocnicze prace literackie na potrzeby filmu. - M.P.1972.6.38 - OpenLEX

Zasady i stawki wynagrodzenia za dzieła literackie i pomocnicze prace literackie na potrzeby filmu.

Monitor Polski

M.P.1972.6.38

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1972 r.

UCHWAŁA Nr 5
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1972 r.
w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia za dzieła literackie i pomocnicze prace literackie na potrzeby filmu.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przepisy uchwały określają zasady i stawki wynagrodzenia za dzieła literackie i pomocnicze prace literackie na potrzeby filmu.
Wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie tabeli wynagrodzeń, stanowiącej załącznik do uchwały, obejmuje wynagrodzenie za dzieła literackie i pomocnicze prace literackie oraz przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w umowie.
1.
Rozróżnia się następujące rodzaje i zakresy dzieł i pomocniczych prac literackich na potrzeby filmu:
1)
Dzieła literackie:
a)
temat: zwięzłe przedstawienie treści i zarysu problematyki przyszłego filmu,
b)
szkic scenariusza: zarys konstrukcji dramaturgicznej (albo wywodu publicystycznego lub naukowego) oraz charakterystyki głównych postaci,
c)
nowela filmowa: rozwinięcie szkicu filmu przez przedstawienie ważniejszych wątków dramaturgicznych, charakterystyki sylwetek głównych postaci oraz ogólnej scenerii filmu,
d)
scenariusz: przedstawienie pełnej treści filmu w formie szczegółowego opisu:

- akcji (wywodu publicystycznego lub naukowego),

- pełnej charakterystyki wszystkich występujących postaci,

- dokładnej scenerii oraz zarys dialogów lub komentarza,

e)
teksty wygłaszane: dialogi, monologi, komentarze, utwory poetyckie, teksty pieśni lub piosenek.
2)
Pomocnicze prace literackie
a)
dokumentacja: materiał faktograficzny, którego zebranie wymaga specjalnych wiadomości i badań,
b)
konsultacja: doradztwo z różnych dziedzin wiedzy w związku z przygotowywaniem dzieła literackiego dla filmu,
c)
recenzja jednorazowa: ocena przydatności dzieła literackiego lub pomocniczej pracy literackiej do filmu, opracowana w formie pisemnej,
d)
recenzja ciągła: ocena przydatności dzieł literackich lub pomocniczych prac literackich do filmów poprzez udział w zespołach oceniających te dzieła.
2.
Zamawiający ustala, jakie dzieła i pomocnicze prace literackie na potrzeby filmu, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane, z tym że można zamówić albo szkic scenariusza, albo nowelę filmową.
W razie zamówienia scenariusza stanowiącego adaptację dla filmu utworu już istniejącego, napisanego nie dla filmu - pomija się temat, szkic scenariusza i nowelę oraz nie stosuje się przepisu § 7 ust. 1 i § 11 pkt 2.
Zamówienie scenariuszy filmu na ten sam temat u kilku autorów wymaga uprzedniej zgody Ministra Kultury i Sztuki.
Wysokość wynagrodzenia za dzieła i pomocnicze prace literackie dla filmu ustala się na podstawie stawek określonych w załączniku do uchwały, biorąc pod uwagę wartości ideowo-artystyczne dzieła, doświadczenie i dorobek twórczy autora, problematykę utworu oraz zakres pracy określony w umowie.
1.
Wynagrodzenie umowne za scenariusz może być zwiększone o sumę wynagrodzeń według stawek przewidzianych w załączniku do uchwały za opracowanie noweli filmowej, jeżeli scenariusz został skierowany do produkcji.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również przy nabyciu praw do scenariusza zakupionego bez zamówienia.
3.
Autor scenariusza nie otrzyma wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli za opracowanie szkicu scenariusza lub noweli filmowej wynagrodzenie otrzymał inny autor lub autorzy.
Jeżeli dzieło literackie lub pomocnicze prace literackie zostały wykonane przez dwóch lub więcej autorów, podział wynagrodzenia pozostawia się porozumieniu współautorów. Zasada ta obowiązuje również w razie dokonywania przeróbek lub przystosowań w dziele literackim i pomocniczej pracy literackiej innego autora.
Za przeniesienie praw do utworu literackiego, napisanego nie dla filmu (opublikowanego lub nie opublikowanego), wynagrodzenie umowne stanowi sumę wynagrodzeń za temat, szkic i nowelę.
Wynagrodzenie za wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 dzieła literackie dla filmu o szczególnym znaczeniu dla polityki kulturalnej może być podwyższone maksymalnie o 20% za uprzednią zgodą Ministra Kultury i Sztuki.
W razie zamówienia dzieła literackiego do:
1)
fabularnych filmów kinowych składających się z dwu lub więcej części, z których każda może stanowić samodzielny seans, wynagrodzenie za dzieła literackie do drugiej i każdej następnej części wynosi 100% wynagrodzenia określonego w tabeli wynagrodzeń, stanowiącej załącznik do uchwały,
2)
serii filmów telewizyjnych, liczącej powyżej 12 filmów, wynagrodzenie za scenariusz do każdego filmu może być podwyższone do 20% wynagrodzenia określonego w tabeli wynagrodzeń, stanowiącej załącznik do uchwały.
1.
Wynagrodzenie umowne wypłaca się według następujących zasad:
Lp.Rodzaj dzieła literackiego lub W ciągu 14 dni od dnia
pomocniczej pracy literackiejpodpisania umowyzłożenia dziełaprzyjęcia dzieła
1Temat--100%
2Szkic scenariusza, nowela25% 25% 50%
3Scenariusz, teksty słowne25% 25% 50%
4Dokumentacja25% 25% 50%
5 1) Recenzja jednorazowa-100%-
2) recenzja ciągła

- po upływie miesiąca kalendarzowego,

w którym czynności te były

wykonywane

---
6Konsultacja25%- 75%
7 1) Nabycie praw do utworu literackiego

napisanego nie dla filmu

25%- 75%*)
2) Nabycie praw do utworu literackiego

napisanego nie dla filmu, jeżeli

autorowi jednocześnie powierzono

napisanie scenariusza na podstawie

tego utworu.

-- 100%*)

*) po przyjęciu scenariusza (z uwzględnieniem przepisu ust. 2).

2.
Jeżeli przed upływem jednego roku w odniesieniu do filmu dokumentalnego, a w odniesieniu do pozostałych rodzajów filmu przed upływem dwóch lat od daty zawarcia umowy o nabycie praw do utworu literackiego (ust. 1 lp. 7) scenariusz opracowany na podstawie tego utworu nie został przyjęty, nabywca może nabyć prawa do utworu literackiego napisanego nie dla filmu, wypłacając wynagrodzenie w pełnej wysokości, albo umowę zawartą na nabycie praw uważa się za rozwiązaną.
Autor scenariusza skierowanego do produkcji otrzymuje poza wynagrodzeniem wskazanym w załączniku do uchwały za scenariusz do filmu:
1)
pełnometrażowego ponad 2.100 m, z wyjątkiem fabularnego - 10.000 zł,
2)
pełnometrażowego fabularnego ponad 2.100 m - 15.000 zł,
3)
średniometrażowego od 1.301 do 2.100 m - 7.000 zł,
4)
średniometrażowego, z wyjątkiem szkolnego i instruktażowego od 701 do 1.300 m - 3.000 zł,
5)
średniometrażowego szkolnego i instruktażowego od 701 do 1.300 m - 2.000 zł.

Za skierowanie do produkcji scenariusza filmu krótkometrażowego do 700 metrów, wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje.

Po wyprodukowaniu filmu:
1)
autor scenariusza może otrzymać nagrodę za ideowo-artystyczną ocenę filmu w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
2)
autorzy noweli filmowej, scenariusza i tekstów słownych otrzymują wynagrodzenie za publiczne wyświetlanie filmu na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Minister Kultury i Sztuki ustali tryb przyjęcia dzieła literackiego dla filmu oraz zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 14 pkt 1.
Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do wprowadzenia w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac zmian i uzupełnień w tabeli wynagrodzeń, w szczególnych wypadkach nie objętych załącznikiem do uchwały w zakresie nowych form opracowań na potrzeby filmu.
Tracą moc:
1)
uchwała Komitetu Ministrów do Spraw Kultury z dnia 12 czerwca 1950 r. w sprawie systemu wynagrodzeń autorskich za dzieła twórczości literackiej i muzycznej dla produkcji filmowej - w części dotyczącej dzieł twórczości literackiej,
2)
uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie wynagrodzeń za dzieła twórczości literackiej przy opracowaniu filmu długometrażowego (Monitor Polski Nr 30, poz. 291).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do umów zawieranych po 1 stycznia 1972 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA WYNAGRODZEŃ ZA DZIEŁA LITERACKIE I PRACE POMOCNICZE DO FILMÓW

Lp.Przedmiot umowyStawki wynagrodzeń w złotychFilmy krótkometrażowe
Filmy pełnometrażoweFilmy średniometrażowedokumentalne, PKF - monotematyczne, popularno-naukowe, fabularne 150-700 m 5’-25’szkolne instruktażowe 150-700 m 5’-25’animowane do 450 m do 16’reklamowe ponad 150 m ponad 5’reklamowe, plakaty i inne do 150 m do 5’
fabularne ponad 2.100 m 77’pozostałe gatunki ponad 2.100 m 77’dokumentalne, popularno-naukowe, fabularne 1.301-2.100 m 47’-77’dokumentalne, popularno-naukowe, fabularne 701-1.300 m 25’-77’Szkolne instruktażowe 701-1.300 m 25’-47’
123456789101112
1Temat500-1.000500-1.000400-1.000400-1.000-400*)-1.000*)-800-2.000600-1.500400-1.000
2Szkic scenariusza4.500-9.0004.500-9.0002.800-7.000800-2.000400-1.000-400-1.000---
3Nowela filmowa12.500-25.00010.000-20.0006.000-15.0002.400-6.000-2.000-5.000-2.500-5.000--
4Scenariusz25.000-50.00020.000-40.00012.000-30.0005.200-13.0002.700-9.0004.800-12.0002.400-8.0004.400-11.0001.650-5.5001.000-3.000
5Teksty wygłaszane:
a) pieśni, piosenki, wiersze
- do 30 linijek1.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.0001.500-3.000
- za każdą dalszą linijkędo 75do 75do 75do 75do 75do 75do 75do 75do 75do 75
b) dialogi, komentarze10.000-20.0007.500-15.0004.000-10.0002.000-5.0001.500-3.0001.600*)-4.000*)1.000-2.5001.200-3.000400-1.000200-500
6Dokumentacja3.000-6.0003.000-6.0002.000-5.0001.600-4.0001.200-3.0001.200*)-3.000*)1.000-2.500-400-1.000200-500
7Konsultacja przy:
a) tekstach wygłaszanych2.000-4.0002.000-4.0001.000-2.000500-1.000500-1.000400-800400-800400-800--
b) noweli2.000-4.0002.000-4.0001.000-2.000500-1.000-400-800-400-800--
c) scenariuszu2.500-5.0002.500-5.0001.500-3.0001.200-2.400800-1.600800-1.600500-1.000800-1.600--
8Recenzja jednorazowa:**)
a) szkicudo 150do 150--------
b) noweli filmowejdo 300do 300do 300do 200------
c) scenariuszado 750do 750do 750do 600do 700do 400*)do 400do 300--
9Recenzja ciągła- miesięcznie do 2.000 zł (z wyjątkiem filmów reklamowych)
*) W odniesieniu do pojedynczego tematu PKF (do 5’) stawka wynosi 1/5 stawek podanych w rubryce 8.

**) Ogólna suma wydatków na recenzje nie może przekraczać 10% wydatków na dzieła literackie.