Monitor Polski

M.P.1985.23.172

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1985 r.

UCHWAŁA Nr 131
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 1985 r.
w sprawie zasad i stawek wynagradzania autorów utworów fotograficznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych utworów.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 i z 1975 r. Nr 34, poz. 184) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. W uchwale ustala się zasady i stawki wynagrodzeń za utwory fotograficzne będące przedmiotem prawa autorskiego, zwane dalej "utworami", oraz zasady zawierania umów o wykonanie lub wykorzystanie tych utworów.
2. Przepisy uchwały stosuje się, jeżeli strony mają stałą siedzibę w Polsce lub stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
§  2. Ustala się:
1) zasady zawierania umów o wykonanie lub wykorzystanie utworów fotograficznych, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
2) tabele wynagrodzeń za wykonanie lub wykorzystanie utworów fotograficznych, stanowiące załączniki nr 2-4 do uchwały.
§  3. Upoważnia się Ministra Kultury i Sztuki do:
1) wprowadzania - w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych - uzupełnień do tabel wynagrodzeń,
2) udzielania w szczególnie uzasadnionych wypadkach zezwoleń na stosowanie innych wynagrodzeń niż przewidziane w załącznikach nr 2-4 do uchwały,
3) wydawania wytycznych w sprawie szczegółowego stosowania przepisów uchwały.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do umów zawartych po dniu jej wejścia w życie.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O WYKONANIE LUB WYKORZYSTANIE UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH

§  1. Umowa o wykonanie lub wykorzystanie utworu fotograficznego wymaga formy pisemnej.
§  2.
1. Wynagrodzenie autora ustalone w umowie o wykonanie utworu obejmuje należność za:
1) osobiste świadczenie przy wykonaniu utworu,
2) użycie środków i materiałów własnych,
3) dostarczenie utworu,
4) przeniesienie prawa własności egzemplarza utworu; nie dotyczy to negatywu i pozytywu odwracalnego.
2. Jeżeli realizacja utworu wymaga wykonania prac wchodzących w zakres innych dziedzin twórczości, za prace te stosuje się wynagrodzenie przewidziane dla tych dziedzin.
3. W razie konieczności wykonywania przez autora świadczenia poza jego miejscem zamieszkania, autor ma prawo do diet i innych należności przysługujących pracownikom państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowych.
§  3.
1. Jeżeli przedmiot umowy tego wymaga, zamawiający powinien na koszt własny:
1) dostarczyć założenia koncepcyjne,
2) uzyskać zezwolenie na fotografowanie obiektów,
3) dostarczyć przedmioty stanowiące temat utworu,
4) zapewnić organizację planu zdjęciowego,
5) zapewnić modele i statystów oraz pomoc techniczną,
6) zapewnić konsultacje specjalistyczne,
7) umożliwić nabycie materiałów trudno dostępnych,
8) udostępnić odpowiednie pomieszczenia, urządzenia i środki transportu.
2. Zakres i terminy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, strony ustalają w umowie. Niedotrzymanie przez zamawiającego tych terminów uprawnia autora do żądania stosownego przedłużenia terminu wykonania umowy.
§  4. W umowie o wykonanie utworu strony postanawiają o prawie własności negatywu i pozytywu odwracalnego. W braku wyraźnego rozstrzygnięcia pozostają one własnością autora. Nabycie egzemplarza utworu na własność nie powoduje przeniesienia praw autorskich na nabywcę.
§  5.
1. W umowie powinny być określone terminy dostarczenia utworu przez autora i przyjęcia utworu oraz sposób płatności wynagrodzenia.
2. Jeżeli autor nie dostarczy utworu w umówionym terminie, zamawiający wyznaczy autorowi dodatkowy termin na dostarczenie utworu. Po upływie dodatkowego terminu zamawiający może odstąpić od umowy. Wyznaczenia dodatkowego terminu zamawiający dokonuje na piśmie.
3. W razie odstąpienia od umowy z powodu niedostarczenia utworu, autor jest obowiązany zwrócić zamawiającemu otrzymaną zaliczkę.
§  6.
1. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić autora na piśmie o przyjęciu lub nieprzyjęciu utworu albo o uzależnieniu przyjęcia utworu od wykonania przez autora w wyznaczonym jednocześnie terminie zmian określonych przez zamawiającego. Niewysłanie takiego zawiadomienia w terminie ustalonym w umowie uważa się za przyjęcie utworu.
2. Zamawiający nie może uzależnić przyjęcia utworu od dokonania zmian, jeżeli utwór został wykonany zgodnie z umową.
§  7. Okres przeznaczony na przyjęcie utworu przez zamawiającego lub na stwierdzenie uzależnienia przyjęcia od dokonania zmian w utworze wynosi 30 dni od daty przekazania mu utworu; w wypadkach szczególnych strony mogą ustalić inny termin.
§  8.
1. W razie nieprzyjęcia utworu przez zamawiającego, odmowy autora dokonania żądanych zmian lub niewykonania ich w wyznaczonym terminie, zamawiający może odstąpić od umowy; w tym wypadku autorowi przysługuje 25% wynagrodzenia ustalonego w umowie, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wysokimi kosztami - do 50% tego wynagrodzenia.
2. Na żądanie autora zamawiający jest obowiązany uzasadnić nieprzyjęcie utworu.
§  9.
1. Wynagrodzenie autora za wykonanie utworu jest płatne w następujący sposób:
1) 25% wynagrodzenia ustalonego w umowie - w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
2) pozostała część wynagrodzenia - w terminie 14 dni od daty przyjęcia utworu.
2. Autor może zrezygnować z zaliczki.
3. W szczególnych wypadkach wysokość zaliczki może przekraczać 25%.
§  10.
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie utworu powinna odpowiadać wartości utworu, wysiłkowi twórczemu niezbędnemu do jego powstania oraz sumie niezbędnych kosztów poniesionych przez autora.
2. Wysokość wynagrodzenia ustalona w umowie może być podwyższona przez zamawiającego po przyjęciu utworu, w granicach przewidzianych w załączniku nr 2 do uchwały, w razie stwierdzenia, że wynagrodzenie to nie odpowiada wkładowi pracy autora oraz wysokiej wartości utworu.
3. Wynagrodzenia określone w załączniku nr 2 do uchwały dotyczą jednego egzemplarza utworu wykonywanego metodami standardowymi w normalnych warunkach.
4. W razie jednoczesnego zamówienia duplikatów utworu, wynagrodzenie za każdy dodatkowy egzemplarz ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Wynagrodzenie za wglądówki ustala się według stawek przewidzianych dla dalszych egzemplarzy.
6. W razie konieczności wykonania prac innych niż wymienione w załączniku nr 2 do uchwały, strony ustalają wynagrodzenie umownie.
§  11. Umowa o wykorzystanie utworu powinna określać pole jego eksploatacji i zakres rozpowszechniania utworu.
§  12. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia autora za wykorzystanie utworu w formie wydania bierze się pod uwagę wartość utworu, rodzaj publikacji i wielkość jej nakładu.
§  13.
1. Stawka wynagrodzenia ustalona w umowie na podstawie poz. C, D i E załącznika nr 4 do uchwały dotyczy pierwszego nakładu podstawowego pierwszego wydania, chyba że przepisy ust. 2-4 stanowią inaczej.
2. Wynagrodzenie za każdy następny nakład podstawowy lub kolejne wydanie, jeżeli jest stosowany nakład jednorazowy, wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4. Każde przekroczenie nakładu podstawowego uważa się za rozpoczęcie następnego nakładu.
3. Nakłady podstawowe dla książek i albumów wynoszą 20.000 egz., a dla pocztówek, plakatów i kalendarzy planszowych - 30.000 egz. Dla encyklopedii i podręczników szkolnych stosuje się nakłady jednorazowe.
4. Wynagrodzenie za wykorzystanie utworu w encyklopedii, słowniku, leksykonie lub podręczniku szkolnym jest wynagrodzeniem jednorazowym. Wynagrodzenie to ustala się w wysokości do 300% maksymalnej stawki przewidzianej w załączniku nr 4 do uchwały, bez uwzględniania wydań utworu w innych rodzajach publikacji.
5. W razie zawarcia umowy o wydanie utworu w kilku wersjach językowych publikacji, przy określaniu wysokości wynagrodzenia uwzględnia się ich łączny nakład.
6. Stawka wynagrodzenia ustalona w umowie na podstawie poz. A, B i F-L załącznika nr 4 do uchwały ma charakter wynagrodzenia jednorazowego (niezależnie od wysokości i liczby nakładów).
§  14.
1. Wynagrodzenie za wydanie utworu jest płatne w następujący sposób:
1) co najmniej 25% wynagrodzenia obliczonego za pierwszy nakład podstawowy tego wydania - w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,
2) pozostała część wynagrodzenia - w terminie 30 dni od daty przystąpienia do rozpowszechniania utworu.
2. Autor może zrezygnować z zaliczki.
§  15.
1. Jeżeli umowa na drugie lub dalsze wydanie nie została zawarta, wydawca jest obowiązany zawiadomić autora na piśmie o zamiarze drukowania następnego wydania. Brak pisemnego sprzeciwu autora w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia uważa się za zgodę na następne wydanie.
2. Wynagrodzenie autora za drugie lub dalsze wydanie jest płatne w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  16. Wydawca jest obowiązany w sposób zwyczajowo przyjęty uwidocznić w publikacji informacje wskazujące jednoznacznie na autorstwo poszczególnych utworów. Zasada ta nie dotyczy emisji przewodowej i bezprzewodowej.
§  17.
1. Umowa o wydanie utworu drukiem powinna określać termin przystąpienia do rozpowszechniania.
2. Okres przeznaczony na wydrukowanie utworu i przystąpienie do rozpowszechniania nie może przekraczać 2 lat. Przy druku utworów wymagających wyjątkowo dużego wkładu pracy strony mogą ustalić inny termin.
3. Jeżeli w umówionym terminie wydawca nie przystąpił do rozpowszechniania utworu, jest obowiązany w ciągu 15 dni od upływu tego terminu wypłacić autorowi pozostałą część wynagrodzenia. W takim wypadku autor może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej rocznego terminu udzielonego wydawcy na przystąpienie do rozpowszechniania.
§  18.
1. Autorowi należą się bezpłatne egzemplarze autorskie.
2. Liczba egzemplarzy autorskich nie może przekroczyć dla wszystkich autorów łącznie w pierwszym wydaniu - dwudziestu pięciu, a w następnych - dziesięciu egzemplarzy.
§  19.
1. Jeżeli w tej samej publikacji utwór został wykorzystany wielokrotnie, autorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Nie dotyczy to okładki i obwoluty. Wydawca ma także prawo wykorzystania utworu do druków reklamowych dotyczących tej publikacji.
2. Wykorzystanie utworu w innej publikacji lub w innym celu wymaga odrębnej umowy.
§  20. Wynagrodzenie za wykorzystanie utworu na okładce, obwolucie lub pierwszej stronie wszelkiego rodzaju publikacji ustala się w wysokości 200% stawek określonych w załączniku nr 4 do uchwały.
§  21. Autorowi przysługuje prawo do nadzoru autorskiego. Za nadzór autorski autor nie otrzymuje wynagrodzenia.
§  22. Ustala się, że w stosunkach z producentami filmów nadzorowanymi przez Ministra Kultury i Sztuki lub z organizacjami telewizyjnymi oraz z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi podejmującymi produkcję filmów lub programów telewizyjnych stosuje się zasadę umowną, iż wynagrodzenia ustalone zgodnie z poz. H załącznika nr 4 do uchwały obejmują prawo:
1) utrwalania utworu dowolną techniką na dowolnym nośniku materialnym w celu nadania w telewizji lub wykorzystania w filmie,
2) wielokrotnego nadawania telewizyjnego przewodowego i bezprzewodowego,
3) wielokrotnego publicznego wyświetlania,
4) wykonywania kopii zapisu,
5) obrotu kopiami zapisu,
6) wykorzystania utworu w zakresie, o którym mowa w pkt 1-5, w całości lub w części do reklamy danego filmu lub programu telewizyjnego oraz do innych programów o charakterze oświatowym, kronikarskim, przeglądowym lub monograficznym.
§  23. Jeżeli przedmiotem umowy o wykorzystanie utworu jest utwór już istniejący, autor - niezależnie od wynagrodzenia za wykorzystanie utworu - otrzymuje wynagrodzenie za jego wykonanie, pod warunkiem oświadczenia, że utwór nigdy nie był publikowany.
§  24. W razie gdy zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych, a w szczególności nabywa prawo do wyłącznej eksploatacji utworu lub prawo do kilku jego wydań, albo gdy utwór będzie wykorzystywany w sposób nie określony w załączniku nr 4 do uchwały, wynagrodzenie autora ustala się umownie.
§  25. Spory mogące wyniknąć z tytułu umów o wykonanie lub wykorzystanie utworów będą rozstrzygane przez sądy rzeczowo właściwe dla miejsca zamieszkania autora.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA I

WYNAGRODZEŃ ZA WYKONANIE UTWORÓW FOTOGRAFICZNYCH

(nie stosuje się do utworów wykonanych na podstawie stosunku pracy)
Poz.Rodzaj utworuWynagrodzenie w zł
A.Fotografia czarno-biała
1. Utwory na podłożu nieprzezroczystym
a) format do 18 x 24 cm 400- 3.800
b) format do 24 x 30 cm 500- 4.000
c) format do 30 x 40 cm 700- 4.200
d) format do 40 x 50 cm 900- 4.500
e) format do 50 x 60 cm1.200- 4.800
f) format do 1 m21.500- 5.000
g) za 1 m21.700- 5.500
2. Utwory na podłożu przezroczystym (diapozytywy)
a) format do 18 x 24 cm 650- 3.800
b) format do 24 x 30 cm 850- 4.000
c) format do 30 x 40 cm1.100- 4.200
d) format do 40 x 50 cm1.500- 4.500
e) format do 50 x 60 cm1.800- 4.800
f) format do 1 m22.100- 5.100
g) za 1 m22.500- 5.700
B.Fotografia barwna
1. Utwory na podłożu nieprzezroczystym
a) format do 18 x 24 cm1.600- 4.800
b) format do 24 x 30 cm2.100- 5.000
c) format do 30 x 40 cm2.500- 5.500
d) format do 40 x 50 cm3.000- 6.000
e) format do 50 x 60 cm3.700- 7.000
f) format do 1 m24.500- 8.000
g) za 1 m25.000- 9.000
2. Utwory na podłożu przezroczystym (diapozytywy)
a) format do 18 x 24 cm2.500- 5.000
b) format do 24 x 30 cm3.000- 5.700
c) format do 30 x 40 cm3.500- 7.000
d) format do 40 x 50 cm4.300- 8.500
e) format do 50 x 60 cm5.000- 9.800
f) format do 1 m26.500-12.000
g) za 1 m28.000-14.000
3. Utwory na materiale odwracalnym (diapozytywy)
a) format do 24 x 36 mm 700- 5.500
b) format do 6 x 9 cm1.500- 7.000
c) format powyżej 6 x 9 cm2.500- 9.000
C.Zakup negatywu
1. Czarno-biały1.000 - według umowy
2. Barwny2.000 - według umowy
D.Zakup utworów szczególnie znaczących w dorobku lub rozwoju sztuki fotograficznej, zwłaszcza o wartościach muzealnych, historycznych, wybitnych utworów sztuki współczesnej - do celów muzealnych, wystawienniczych lub kolekcjonerskich5.000 - według umowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA II

WYNAGRODZEŃ ZA DALSZE EGZEMPLARZE UTWORU FOTOGRAFICZNEGO

Poz.Rodzaj utworuWynagrodzenie za 1 egzemplarz w zł
A.Fotografia czarno-biała
1. Utwory na podłożu nieprzezroczystym
a) format do 13 x 18 cm 30- 150
b) format do 18 x 24 cm 50- 200
c) format do 24 x 30 cm 65- 350
d) format do 30 x 40 cm 100- 600
e) format do 40 x 50 cm 160-1.000
f) format do 50 x 60 cm 240-1.500
g) format do 1 m2 800-2.100
h) za 1 m21.000-2.500
2. Utwory na podłożu przezroczystym (diapozytywy)
a) format do 13 x 18 cm 60- 180
b) format do 18 x 24 cm 100- 250
c) format do 24 x 30 cm 170- 400
d) format do 30 x 40 cm 350- 700
e) format do 40 x 50 cm 600-1.000
f) format do 50 x 60 cm 850-1.500
g) format do 1 m21.300-2.200
h) za 1 m21.700-3.000
B.Fotografia barwna
1. Utwory na podłożu nieprzezroczystym
a) format do 13 x 18 cm 200- 650
b) format do 18 x 24 cm 250- 750
c) format do 24 x 30 cm 350-1.350
d) format do 30 x 40 cm 500-2.400
e) format do 40 x 50 cm 840-3.800
f) format do 50 x 60 cm1.800-4.800
g) format do 1 m22.300-6.000
h) za 1 m23.000-8.000
2. Utwory na podłożu przezroczystym (diapozytywy)
a) format do 13 x 18 cm 250- 800
b) format do 18 x 24 cm 450-1.000
c) format do 24 x 30 cm 700-1.800
d) format do 30 x 40 cm1.100-3.000
e) format do 40 x 50 cm1.700-5.000
f) format do 50 x 60 cm2.500-6.500
g) format do 1 m24.300-8.500
h) za 1 m25.000-9.500
C.Utwory na materiale odwracalnym (diapozytywy)
a) format do 24 x 36 mm 350-1.400
b) format do 6 x 9 cm 600-1.800
c) format powyżej 6 x 9 cm1.000-2.500
D.Wkopiowanie znaku, napisu itp.20-50% stawek

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA III

WYNAGRODZEŃ ZA WYKORZYSTANIE UTWORU FOTOGRAFICZNEGO

Poz. Forma wykorzystania utworuWynagrodzenie w zł
A. Prasa codziennaw tekście 150- 400
całostronicowe 600-2.000
B. Czasopismaw tekście 250-1.000
całostronicowe1.000-4.000
C. Książki i albumy 900-5.000
D. Kalendarze planszowe i plakaty2.000-5.000
E. Pocztówki1.200-2.000
F. Obwoluty płyt i inne opakowania2.000-4.000
G. Katalogi, foldery i inne drobne wydawnictwa nieperiodyczne1.000-1.500
H. Ekspozycja ekranowa utworu w filmie i telewizji1.000-2.000
I. Przezrocza powielane 800-1.200
J. Wypożyczenie negatywu czarno-białego 500-1.200
K. Wypożyczenie negatywu lub diapozytywu barwnego1.000-2.500
L. Wypożyczenie utworu do ekspozycji na cele

użytkowe

miesięcznie500 - według umowy
Uwaga: W wypadku fotografii barwnej zamawiający może podwyższyć stawki wynagrodzeń do 30%.