Zasady i sposób sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenie imiennej ewidencji przyrostów i ubytków tych zasobów.

Monitor Polski

M.P.1967.68.335

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1967 r.
w sprawie zasad i sposobu sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych oraz prowadzenia imiennej ewidencji przyrostów i ubytków tych zasobów.

Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. Nr 10, poz. 47) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1966 r. w sprawie przeprowadzenia sumarycznego spisu zasobów mieszkaniowych w 1967 r. i sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 50, poz. 305) zarządza się, co następuje:
1.
Bilanse zasobów mieszkaniowych sporządzane będą w okresach rocznych począwszy od bilansu za rok 1967 na podstawie imiennej sprawozdawczości z przyrostów i ubytków zasobów mieszkaniowych.
2.
Stan wyjściowy do sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych stanowią wyniki sumarycznego spisu zasobów mieszkaniowych, przeprowadzonego według stanu w dniu 31 grudnia 1966 r.
3.
Bilanse zasobów mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1, sporządzane będą według form zarządzania tymi zasobami według stanu na koniec roku oraz obejmować będą występujące w danym roku przyrosty i ubytki tych zasobów.
1.
Roczne bilanse zasobów mieszkaniowych sporządzają:
1)
dla poszczególnych miast (dzielnic) i osiedli - organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich, dzielnicowych i osiedlowych rad narodowych,
2)
dla poszczególnych gromad w powiecie - biura gromadzkich rad narodowych.
2.
Zbiorcze bilanse zasobów mieszkaniowych w podziale na poszczególne miasta (osiedla) i gromady łącznie w układzie powiatowym sporządzają terenowe organy statystyki państwowej w powiązaniu z danymi dotyczącymi stanu ludności oraz wskaźnikami charakteryzującymi zagęszczenie mieszkań (izb).
3.
Zbiorczy bilans ogólnokrajowy w podziale na województwa w grupowaniu na miasta (osiedla) i gromady sporządza Główny Urząd Statystyczny.
1.
Główny Urząd Statystyczny wprowadzi w 1968 r. (począwszy od danych za 1967 r.):
1)
imienną sprawozdawczość z ubytków w stanie zasobów mieszkaniowych na terenie miast i osiedli, sporządzaną przez organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich (dzielnicowych) i osiedlowych rad narodowych,
2)
imienną sprawozdawczość z ubytków w stanie zasobów mieszkaniowych na terenie gromad, sporządzaną przez biura gromadzkich rad narodowych.
2.
Główny Urząd Statystyczny, w ramach sprawozdawczości z zakresu inwestycji i kapitalnych remontów, zapewni imienne informacje o przyrostach zasobów mieszkaniowych uzyskiwanych w gospodarce uspołecznionej w wyniku działalności inwestycyjnej i remontowej.
3.
Imienna sprawozdawczość z ubytków w stanie zasobów mieszkaniowych, powiązana z systemem prowadzanej w tym zakresie ewidencji, powinna obejmować wszystkie ubytki w zasobach mieszkaniowych, spowodowane złym stanem technicznym budynków, realizacją zamierzeń urbanistycznych, budową nowych obiektów oraz klęskami żywiołowymi (pożar, powódź, szkody górnicze itp.).
4.
Sprawozdawczość w ujęciu imiennym z przyrostów i ubytków zasobów mieszkaniowych przekazywana będzie jednostkom sporządzającym roczne bilanse zasobów mieszkaniowych (§ 2 ust. 1).
1.
Organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich (dzielnicowych) i osiedlowych rad narodowych prowadzić będą począwszy od 1968 r. imienną ewidencję zasobów mieszkaniowych.
2.
Biura gromadzkich rad narodowych prowadzić będą począwszy od 1968 r. uproszczoną imienną ewidencję zasobów mieszkaniowych dla poszczególnych gromad.
3.
Podstawę założenia i prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią dane spisu sumarycznego zasobów mieszkaniowych, przeprowadzonego w 1967 r., oraz dane rocznej sprawozdawczości z przyrostów i ubytków zasobów mieszkaniowych.
1. 1
Szczegółowy zakres bilansów zasobów mieszkaniowych oraz zasady, terminy i sposób ich sporządzania określi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Gospodarki Komunalnej, Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministrem Rolnictwa.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej określi w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego szczegółową formę i sposób prowadzenia imiennej ewidencji zasobów mieszkaniowych, o której mowa w § 4 ust. 1.
3.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określi formę i sposób prowadzenia imiennej ewidencji zasobów mieszkaniowych, o której mowa w § 4 ust. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia, porozumienia lub zasięgnięcia opinii Komisji Planowania przy Radzie Ministrów albo jej Przewodniczącego, zgodnie z § 2 pkt 23 uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.271).