Finansowanie środków obrotowych. - Rozdział 4 - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i... - M.P.1965.61.320 - OpenLEX

Rozdział 4 - Finansowanie środków obrotowych. - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.61.320

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

IV.

Finansowanie środków obrotowych.

§  14.
1.
Środki obrotowe przedsiębiorstw są pokrywane, z wyjątkiem zapasów sezonowych i rezerw, w części funduszami własnymi w obrocie, w części kredytami bankowymi. Wysokość procentowego udziału pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie ustala Minister Finansów. Procent ten przedsiębiorstwo może przekroczyć, przeznaczając na pokrycie środków obrotowych nadwyżkę funduszu własnego w obrocie ponad pokrycie wynikające z obowiązkowego udziału pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie. Zapasy nieprawidłowe w zakładzie podlegają w całości pokryciu funduszami własnymi w obrocie przedsiębiorstwa. Bank może w uzasadnionych gospodarczo wypadkach wyrazić zgodę na przejściowe, częściowe sfinansowanie tych zapasów kredytem bankowym. Kredyt ten podlega jednak spłacie w pierwszej kolejności ze środków funduszu rozwoju. Środki obrotowe nie podlegające pokryciu funduszami własnymi w obrocie, w tym całość zapasów sezonowych i rezerw, bank finansuje kredytem na zasadach ogólnych. Udzielając kredytu oddział banku zmniejsza jego wysokość o występujące w przedsiębiorstwach zobowiązania prawidłowe.
2.
Do środków obrotowych podlegających częściowemu pokryciu funduszami własnymi w obrocie zalicza się następujące składniki aktywów przedsiębiorstw:
1)
materiały wraz z kosztami ich zakupu (materiały podstawowe, materiały pomocnicze, paliwo, opakowania, części zapasowe maszyn i urządzeń, przedmioty nietrwałe itp.),
2)
półfabrykaty i produkcję w toku,
3)
wyroby gotowe,
4)
towary,
5)
nakłady przyszłych okresów.
3.
W przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego na produkcję nie zakończoną, o której mowa w ust. 2 pkt 2, banki udzielają kredytu w wysokości faktycznych jej stanów.
4.
Do zobowiązań prawidłowych zalicza się nie przeterminowane zobowiązania przedsiębiorstwa, w szczególności z tytułu:
1)
płac,
2)
ubezpieczeń społecznych,
3)
rozliczeń międzyokresowych biernych,
4)
rozliczeń za dostawy, roboty i usługi,
5)
wpłat z zysku do budżetu.