Podział zysku. - Rozdział 2 - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa... - M.P.1965.61.320 - OpenLEX

Rozdział 2 - Podział zysku. - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.61.320

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

II.

Podział zysku.

§  5.
1.
Zysk przedsiębiorstw (po wyeliminowaniu zysku niezależnego i nieprawidłowego) dzieli się na:
1)
wpłatę do budżetu terenowego,
2)
odpisy na fundusz zakładowy,
3)
odpisy na fundusz rezerwowy,
4)
odpisy na fundusz rozwoju.
2.
Przedsiębiorstwa, które stosownie do odrębnych przepisów nie tworzą funduszu zakładowego, dzielą zysk tylko na tytuły wymienione w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
3.
Przed dokonaniem podziału zysk podlega weryfikacji w trybie przepisów w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych w celu ustalenia czy i w jakiej wysokości został on uzyskany:
1)
w rezultacie wysiłku skierowanego na zwiększenie produkcji, wzbogacenie jej asortymentu i podniesienie jakości oraz efektywnego obniżenia kosztów własnych (zysk prawidłowy),
2)
wskutek niezależnych od przedsiębiorstwa zmian cen taryf i płac, stawek amortyzacji, ubezpieczeniowych i podatkowych oraz zmian metodologicznych i organizacyjnych (zyski i straty niezależne od działalności przedsiębiorstw),
3)
w wyniku niewłaściwej działalności przedsiębiorstwa naruszającej interes społeczny lub obowiązujące przepisy, a w szczególności wskutek stosowania niewłaściwych cen i taryf, pogorszenia jakości produkcji lub usług w stosunku do obowiązujących norm, standardów lub receptur, niedokonywania remontów bieżących środków trwałych, nieuzasadnionego obniżenia nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy, realizacji ponadplanowej produkcji lub usług wysoko rentownych przy nieuzasadnionym i z uszczerbkiem dla zaopatrzenia rynku oraz innych przedsiębiorstw zmniejszeniu produkcji lub usług nisko rentownych, określonych w zadaniach planu, ujmowania w fakturach nie wykonanych robót, nieprawidłowego rozliczania odzysku materiałów oraz materiałów zleceniodawców (zysk nieprawidłowy).
4.
Ministrowie sprawujący nadzór nad właściwymi organami prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości mogą określić inne wypadki poza wymienionymi w ust. 3, w których sposób osiągnięcia zysku przedsiębiorstwa będzie uważany za naruszający interes społeczny.
5.
Zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa oraz zysk nieprawidłowy podlegają wpłacie na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
§  6.
1.
Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 i 3, w których udział nakładów osobowych w nakładach ogółem nie przekracza 10%, a rentowność nie przekracza 5%, dokonują wpłat z zysku do budżetu według następujących stawek:
1)
60% w przemyśle spożywczym,
2)
70% w przemyśle materiałów budowlanych,
3)
85% w przemyśle wielobranżowym.

Przy udziale nakładów osobowych wyższym od 10% obniża się stawkę wpłat z zysku o różnicę między tym udziałem a 10% udziałem; przy rentowności wyższej od 5% podwyższa się stawkę wpłat do budżetu o różnicę między tą rentownością a 5% rentownością. Podwyższenie stawek jest stosowane do granic zapewniających dokonanie należnych odpisów na fundusze zakładowy i rezerwowy oraz planowanych odpisów na fundusz rozwoju.

2.
Przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego dokonują wpłat z zysku do budżetu według tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.
3.
Przedsiębiorstwa skupu i zaopatrzenia drobnej wytwórczości dokonują wpłat z zysku do budżetu w wysokości 70% zysku.
4.
Prezydia właściwych rad narodowych mogą obniżyć stawki wpłat z zysku do budżetu, o których mowa w ust. 1-3, w razie zaistnienia w przedsiębiorstwach trudności finansowych bądź szczególnych potrzeb, przewidzianych do sfinansowania z funduszu rozwoju.
5.
W razie gdy przedsiębiorstwo osiągnie wyższą niż planowana rentowność w wyniku ponadplanowego obniżenia kosztów, prezydia właściwych rad narodowych mogą obniżyć przyrost stawki, wynikający ze wzrostu rentowności, o którym mowa w ust. 1 i 2.
6.
Wpłaty z zysku do budżetu przedsiębiorstwa dokonują:
1)
zaliczkowo (miesięcznie) - na podstawie ustaleń wynikających z zatwierdzonych planów techniczno-ekonomicznych,
2)
wstępnie (kwartalnie i rocznie) - na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych lub na podstawie nie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego,
3)
ostatecznie - na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.
7. 1
Uprawnienia, o których mowa w ust. 4 i 5, prezydia właściwych rad narodowych mogą przekazać swoim organom finansowym.
1 § 6 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.