Zasady gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych objętych planowaniem centralnym i terenowym.

Monitor Polski

M.P.1964.17.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1964 r.

UCHWAŁA Nr 42
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1964 r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych objętych planowaniem centralnym i terenowym.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Uchwała określa zasady gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa lub przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "przedsiębiorstwami", które działają według zasad rozrachunku gospodarczego i wykonują zadania w zakresie produkcji roślinnej, hodowlanej, ogrodniczej oraz przetwórstwa rolniczego.

Fundusz statutowy.

§  2.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa obejmuje wartości przydzielonych mu środków trwałych oraz własnych funduszów obrotowych w granicach określonych w § 13 ust. 1 i 2.
§  3.
W przedsiębiorstwach nowo powstałych fundusz statutowy tworzy się z przydzielonych im dotacji z budżetu na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i obrotowych. Przedsiębiorstwa te mogą być również w całości lub w części wyposażone w naturze w środki trwałe i obrotowe.
§  4.
1.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa podlega zwiększeniu o:
1)
wartość przejętych do eksploatacji zakończonych inwestycji,
2)
wartość zakończonych remontów kapitalnych środków trwałych,
3)
wartość nieodpłatnie przejętych środków trwałych,
4)
część funduszu rozwoju przeznaczoną na zwiększenie środków obrotowych (§ 7 ust. 3),
5)
wysokość dotacji z budżetu przeznaczonej na wzrost własnych funduszów obrotowych (§ 13 ust. 4).
2.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa ulega zmniejszeniu o:
1)
kwoty okresowego umarzania wartości środków trwałych,
2)
wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych,
3)
poniesioną stratę nie pokrytą dotacją na straty albo funduszem rezerwowym zjednoczenia.
3.
Poza przypadkami określonymi w ust. 1 i 2 fundusz statutowy przedsiębiorstwa może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w razie przeszacowania środków trwałych i obrotowych dokonanego na skutek urzędowej zmiany cen oraz w innych przypadkach określonych przez Ministra Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Rolnictwa.
§  5.
1.
Jeżeli rzeczywisty stan funduszu statutowego przedsiębiorstwa na początek roku jest wyższy od wielkości ustalonej według zasad określonych w § 2, wówczas nadwyżka podlega przeniesieniu na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
2.
Jeżeli rzeczywisty stan funduszu statutowego przedsiębiorstwa na początek roku jest niższy od wielkości ustalonej według zasad określonych w § 2, wówczas niedobór może być pokryty z funduszu rezerwowego zjednoczenia lub z budżetu.

Fundusze specjalne.

§  6.
1.
Przedsiębiorstwa tworzą i dysponują następującymi funduszami celowymi:
1)
funduszem rozwoju,
2)
funduszem inwestycyjnym,
3)
funduszem remontów kapitalnych,
4)
funduszem premiowym.
2.
Przedsiębiorstwa mogą tworzyć i dysponować innymi funduszami, których tworzenie określone jest odrębnymi przepisami.
§  7.
1.
Fundusz rozwoju tworzy się z części zysku prawidłowego przedsiębiorstw w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 2.
2.
Odpisów na fundusz rozwoju dokonuje się raz w roku na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Fundusz rozwoju przeznacza się w pierwszej kolejności na powiększenie środków obrotowych, a pozostała część może być przeznaczona na sfinansowanie inwestycji własnych.
§  8.
1.
Fundusz inwestycyjny tworzy się:
1)
z nadwyżek funduszu rozwoju, o których mowa w § 7 ust. 3,
2)
z dochodów ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych po potrąceniu kosztów sprzedaży lub likwidacji,
3)
z części funduszu premiowego lub zakładowego przeznaczonej na inwestycje socjalne lub mieszkaniowe,
4)
z dotacji funduszów celowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
5)
z odszkodowań ubezpieczeniowych uzyskanych w związku ze szkodami wyrządzonymi w środkach trwałych,
6)
z innych wpływów określonych odrębnymi przepisami.
2.
Środki określone w ust. 1 pkt 1 i 3 przekazywane są na rachunek bankowy środków na inwestycje raz w roku w oparciu o roczne sprawozdanie finansowe, natomiast środki określone w pozostałych punktach przekazywane są bieżąco.
3.
Fundusz inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji produkcyjnych, mieszkaniowych, socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych.
§  9.
1.
Fundusz remontów kapitalnych tworzy się:
1)
z odpisów amortyzacyjnych obliczanych według zasad i stawek określonych odrębnymi przepisami,
2)
z części funduszu premiowego przeznaczonej na remonty kapitalne budynków mieszkalnych i urządzeń socjalno-kulturalnych,
3)
z innych wpływów określonych odrębnymi przepisami.
2.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są kwartalnie w wysokości 1/4 planowanej na dany rok amortyzacji, ostateczne zaś rozliczenie amortyzacji oraz przekazanie części odpisu z funduszu premiowego dokonywane jest na podstawie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Zjednoczenia (jednostki równorzędne) uprawnione są do redystrybucji nadwyżek funduszu amortyzacyjnego pomiędzy podległymi przedsiębiorstwami.
§  10.
Zasady tworzenia i przeznaczenia funduszu premiowego określają odrębne przepisy.
§  11.
1.
W zjednoczeniach tworzy się scentralizowany fundusz rezerwowy powstający z wpłat części zysku przedsiębiorstw w wysokości i na zasadach określonych w § 21.
2.
Ogólna kwota funduszu rezerwowego nie może przekraczać 5% planowanych nakładów przedsiębiorstw podległych zjednoczeniu.
3.
Fundusz rezerwowy tworzy się w oparciu o zbiorcze roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstw podległych zjednoczeniu.
4.
Dotychczasowe salda funduszu rezerwowego przedsiębiorstw i inspektoratów podlegają przekazaniu na rachunek scentralizowany zjednoczeń.
5.
W razie osiągnięcia granicy funduszu rezerwowego ustalonej w ust. 2 zjednoczenia nie dokonują dalszych odpisów na fundusz rezerwowy.

Środki obrotowe.

§  12.
Do środków obrotowych przedsiębiorstw zalicza się:
1)
całość pogłowia inwentarza żywego,
2)
zapasy materiałowe określone odrębnymi przepisami,
3)
należności i środki pieniężne.
§  13.
1.
Ustala się górną granicę wyposażenia przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie produkcji roślinnej i hodowlanej we własne fundusze obrotowe (normatyw) na poziomie 100% wartości stanu pogłowia bydła, owiec, trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych i 40% wartości koni. W Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych ustala się wyposażenie na poziomie 100% wartości inwentarza żywego łącznie z wartością koni.
2.
W gospodarstwach specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie produkcji ogrodniczej, rybackiej i przetwórczości rolniczej - Minister Rolnictwa ustala w porozumieniu z Ministrem Finansów zasady wyposażenia tych jednostek w fundusze własne w obrocie.
3.
Wzrost własnych funduszów obrotowych finansowany jest w przedsiębiorstwach z budżetu i funduszu rozwoju.
4.
Przedsiębiorstwa otrzymują z budżetu na wzrost własnych funduszów obrotowych dotacje w wysokości 90% wartości przyrostu inwentarza żywego określonego w ust. 1. W pozostałej części oraz w gospodarstwach specjalistycznych wzrost funduszów obrotowych finansowany jest z funduszu rozwoju, a w razie jego niewystarczalności - bankowym kredytem obrotowym.
5.
Pozostałe środki obrotowe przedsiębiorstw finansowane są bankowym kredytem obrotowym.

Podział zysku.

§  14.
1.
Po przeprowadzeniu weryfikacji wyników według zasad określonych odrębnymi przepisami z zysku prawidłowego przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności pokrywa się odpisy na fundusz premiowy oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych przypadające od wynagrodzeń należnych z funduszu premiowego.
2.
Pozostałą część zysku prawidłowego przedsiębiorstwa dzieli się następująco:
1)
50% na wpłatę do budżetu bądź do jednostki nadrzędnej zgodnie z § 16 ust. 2,
2)
50% na fundusz rozwoju.
§  15.
1.
Zysk nieprawidłowy podlega odprowadzeniu w całości na dochód budżetu.
2.
Za zysk nieprawidłowy uważa się zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo w sposób naruszający interes społeczny lub obowiązujące przepisy przez:
1)
niewykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych i zootechnicznych,
2)
niewykonywanie planowanych remontów, powodujące utrzymywanie w złym stanie budynków, maszyn i urządzeń lub ich niszczenie,
3)
niedokonywanie planowanych wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy,
4)
nieprawidłową wycenę obrotowych składników majątkowych,
5)
niewykonywanie planowanych zadań w zakresie działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej.
3.
Minister Rolnictwa może określić inne przypadki poza wymienionymi w ust. 2, w których sposób osiągnięcia zysku przedsiębiorstwa będzie uważany za naruszający interes społeczny.

Rozliczenia z budżetem z tytułu działalności eksploatacyjnej.

§  16.
1.
Rozliczenie przedsiębiorstw z budżetem następuje za gospodarczy okres obrachunkowy, który obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca, a w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Państwowych Gospodarstw Rybackich od 1 kwietnia do 31 marca w roku kalendarzowym, w którym kończy się rok gospodarczy.
2.
Przedsiębiorstwa rozliczają się z budżetem bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostek nadrzędnych na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych.
§  17.
1.
Bezpośrednie rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem obejmują:
1)
podatek obrotowy,
2)
dodatnie i ujemne różnice budżetowe.
2.
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem za pośrednictwem zjednoczenia obejmują:
1)
wpłaty z zysku,
2)
dotacje do sprzedaży i niektórych działów produkcji,
3)
dotacje na wzrost własnych funduszów obrotowych,
4)
dotacje na straty i fundusze.
§  18.
Przedsiębiorstwa uiszczają podatek obrotowy w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  19.
Zasady i tryb ustalania oraz stosowania dodatnich i ujemnych różnic budżetowych regulują odrębne przepisy wydawane przez Ministra Finansów.
§  20.
Dotacje do sprzedaży i niektórych działów produkcji oraz na inne cele mogą być wypłacane przedsiębiorstwom z budżetu na cele i w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
§  21.
Rozliczenia przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku oraz z tytułu dotacji na straty i fundusze dokonywane są w następujący sposób:
1)
zjednoczenia z otrzymywanych wpłat z zysku przedsiębiorstw pokrywają przede wszystkim nie pokryte przez przedsiębiorstwa odpisy na fundusz premiowy, a następnie straty przedsiębiorstw,
2)
z pozostałej części zysku zjednoczenia odprowadzają do 20% na scentralizowany fundusz rezerwowy, a pozostałą część przekazują jako wpłatę z zysku do budżetu,
3)
jeżeli zysk przedsiębiorstw nie wystarcza na pełne pokrycie odpisów na fundusz premiowy i strat w ramach zjednoczenia - niedobór środków pokrywany jest dotacją budżetową w granicach przewidzianych we właściwym budżecie.
§  22.
1.
Straty ponadplanowe i nie planowane przedsiębiorstw mogą być pokryte z funduszu rezerwowego zjednoczenia (jednostki równorzędnej), a w razie niewystarczalności - z budżetu w trybie obowiązujących przepisów prawa budżetowego.
2.
Pokrycie strat ponadplanowych może nastąpić pod warunkiem, że przedsiębiorstwo w uzgodnieniu ze zjednoczeniem (jednostką równorzędną) przedstawi analizę przyczyn powstawania strat ponadplanowych oraz określi i podejmie środki zapobiegające powstawaniu strat w przyszłości.
§  23.
Minister Finansów wyda szczegółowe przepisy określające tryb rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem.

Finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów.

§  24.
1.
Własne inwestycje produkcyjne i inwestycje socjalno-kulturalne przedsiębiorstw finansowane są z funduszu inwestycyjnego.
2.
Kapitalne remonty przedsiębiorstw finansowane są ze środków funduszu remontowego.
3.
Na finansowanie własnych inwestycji produkcyjnych przedsiębiorstw i kapitalnych remontów przedsiębiorstwa mogą zaciągać kredyt bankowy, a w szczególności na poczet ich środków własnych przewidzianych na cele inwestycyjne lub remontowe oraz na inwestycje szybko rentujące się. Zasady udzielania i spłaty kredytów określają odrębne przepisy.
§  25.
Inwestycje zaliczone do grupy inwestycji zjednoczeń i inwestycji przedsiębiorstw podejmowanych na podstawie decyzji rad narodowych finansowane są według zasad określonych odrębnymi przepisami.

Przepisy końcowe.

§  26.
Upoważnia się Ministra Finansów do rozciągnięcia na wniosek zainteresowanych ministrów zasad niniejszej uchwały na państwowe gospodarstwa rolne podległe innym ministrom.
§  27.
Traci moc uchwała nr 358 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem z tytułu zysków i strat oraz zasad podziału zysku i finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 73, poz. 389 i z 1960 r. Nr 94, poz. 418).
§  28.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1963 r.