Zasady gospodarki finansowej generalnych dostawców.

Monitor Polski

M.P.1966.74.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 1966 r.
w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców. 1

Na podstawie §§ 55 i 59 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316), §§ 51 i 55 uchwały nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 317), § 1 ust. 3 pkt 2 i § 8 ust. 1 uchwały nr 367 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie organizacji dostaw kompletnych obiektów przeznaczonych na eksport oraz § 5 ust. 4 zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad, zakresu, obowiązków i trybu działania generalnych dostawców oraz zasad ich współpracy z bezpośrednimi producentami maszyn i urządzeń inwestycyjnych - zarządza się, co następuje:
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa:
1)
o generalnych dostawcach - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa lub inne jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego, którym nadane zostały uprawnienia do realizowania dostaw kompletnych obiektów w określonej dziedzinie na podstawie uchwały nr 367 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie organizacji dostaw kompletnych obiektów przeznaczonych na eksport bądź zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad, zakresu, obowiązków i trybu działania generalnych dostawców oraz zasad ich współpracy z bezpośrednimi producentami maszyn i urządzeń inwestycyjnych,
2)
o kompletnym obiekcie - należy przez to rozumieć całość dostaw i usług objętych umową zawartą między generalnym dostawcą a odbiorcą,
3)
o odbiorcach - należy przez to rozumieć właściwe przedsiębiorstwa handlu zagranicznego w wypadku dostaw kompletnych obiektów na eksport lub inwestorów w wypadku takich dostaw na potrzeby krajowe,
4)
o poddostawcach - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa wykonujące na podstawie bezpośredniego zamówienia generalnych dostawców dostawy lub usługi, przeznaczone dla kompletnego obiektu.
Zarządzenie dotyczy generalnych dostawców podporządkowanych Ministrom: Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Maszynowego, Górnictwa i Energetyki, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Komunikacji oraz Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Ministrowi Żeglugi.
1.
Gospodarkę finansową przedsiębiorstw wykonujących zadania generalnego dostawcy - w zależności od tego, które z niżej określonych przepisów ich obowiązują - regulują zasady określone:
1)
uchwałą nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316),
2)
uchwałą nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 317) lub
3)
zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia (Monitor Polski Nr 65, poz. 366),
4) 3
uchwałą nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 15, poz. 72).

ze zmianami określonymi w niniejszym zarządzeniu w odniesieniu do działalności polegającej na wykonywaniu zadań generalnego dostawcy.

2.
Do działalności zjednoczeń polegającej na wykonywaniu poprzez wyodrębnioną komórkę organizacyjną zjednoczenia, działającą według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, zadań generalnego dostawcy mają zastosowanie przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia (Monitor Polski Nr 65, poz. 366) ze zmianami określonymi w niniejszym zarządzeniu.
Przedsiębiorstwa lub inne jednostki organizacyjne, które wykonywać będą zadania generalnego dostawcy równolegle do innych swych zadań, obowiązane są do wykonywania zadań generalnego dostawcy przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, prowadzoną według zasad pełnego lub ograniczonego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
1.
Zapasy maszyn i urządzeń zakupionych przez generalnego dostawcę od poddostawców dla kompletnego obiektu oraz usługi wykonane przez poddostawców dla tych obiektów są finansowane w całości kredytem bankowym; nie podlegają one pokryciu funduszami własnymi w obrocie. Analogicznie traktuje się maszyny, urządzenia i usługi wykonane we własnym zakresie dla kompletnego obiektu przez przedsiębiorstwo będące generalnym dostawcą, a ujęte odpowiednią fakturą wewnętrzną.
2.
W razie niedotrzymania przez generalnego dostawcę umownego terminu dostawy kompletnego obiektu, kredyty, o których mowa w ust. 1, podlegają przeniesieniu na kredyty przeterminowane w trybie ustalonym w instrukcjach bankowych.
3.
Dostawy i usługi, o których mowa w ust. 1, należy ewidencjonować w zespole 3 Jednolitego planu kont na wyodrębnionym koncie "dostawy i usługi dla kompletnych obiektów" i wykazywać w sprawozdawczości w odrębnej pozycji.
Banki są upoważnione do udzielania generalnym dostawcom - na zasadach ustalonych dla kredytów na należności - kredytów na finansowanie:
1)
kosztów działalności generalnych dostawców, związanych z kompletacją maszyn i urządzeń, do wysokości należnych generalnym dostawcom marż nie rozliczonych z odbiorcami,
2)
należności generalnych dostawców potrącanych w fakturach częściowych za poszczególne zakończone elementy scalone zgodnie z przepisami regulującymi rozliczenia za kompletne obiekty.
Przedsiębiorstwa, które funkcje generalnego dostawcy realizują równolegle do innych swych zadań, zobowiązane są wyodrębniać w swej księgowości dochody i koszty związane z działalnością generalnego dostawcy. Do kosztów tych zalicza się w szczególności: koszty administracyjno-gospodarcze, koszty transportu i magazynowania, koszty reklamy, koszty obsługi finansowej, koszty reprezentacyjne.
1.
Generalni dostawcy w miarę dokonywania za pomocą faktur rozliczeń z odbiorcami tworzą w ciężar kosztów własnych sprzedaży kompletnych obiektów:
1)
fundusz ryzyka,
2)
fundusz gwarancyjny.

Fundusze te są tworzone w wysokości kwot naliczanych odbiorcom w fakturach z tytułu narzutów na fundusz ryzyka i fundusz gwarancyjny.

2.
W umowach o dostawę kompletnych obiektów ustala się narzuty na fundusz ryzyka i fundusz gwarancyjny w kwotach obliczonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.
Z funduszu ryzyka pokrywane są wydatki generalnego dostawcy, związane z:
1)
przeróbkami urządzeń o nietypowej konstrukcji i nie produkowanych seryjnie oraz dodatkowymi poprawkami w tych urządzeniach, wynikłymi w trakcie montażu lub prób funkcjonowania obiektu,
2)
karami umownymi lub odszkodowaniami płaconymi odbiorcom z tytułu nieoddania w terminie obiektu do eksploatacji, spowodowanego opóźnieniami dostaw zawinionymi przez poddostawców - w części przekraczającej kary umowne oraz odszkodowania otrzymane lub należne generalnemu dostawcy od poddostawców,
3)
stratami spowodowanymi deprecjacją maszyn i urządzeń zakupionych przez generalnego dostawcę na skład, a to w związku z § 2 ust. 4 uchwały nr 367 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie organizacji dostaw kompletnych obiektów przeznaczonych na eksport,
4)
dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności usunięcia skutków stwierdzonych w toku realizacji błędów projektowych i konstrukcyjnych, jeżeli dokumentacja projektowa lub konstrukcyjna została sporządzona przez poddostawcę.
2.
Z funduszu gwarancyjnego pokrywane są wydatki generalnego dostawcy, związane z:
1)
kosztami usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji usterek i ukrytych wad dostarczonych maszyn i urządzeń bądź ich wymiany w razie nieopłacalności dokonywania przeróbek,
2)
odszkodowaniami lub karami umownymi, płaconymi odbiorcom z tytułu nieosiągnięcia przewidzianych w umowie technicznych zdolności produkcyjnych obiektu i parametrów techniczno-ekonomicznych bądź w związku z udzieleniem odbiorcom opustu od ceny na skutek oddania do użytku obiektu o niższej zdolności produkcyjnej lub obiektu charakteryzującego się parametrami techniczno-ekonomicznymi gorszymi od ustalonych w umowie,
3)
dodatkowymi kosztami, poniesionymi w okresie gwarancji w celu doprowadzenia kompletnego obiektu do przewidzianych w umowie zdolności produkcyjnych oraz parametrów techniczno-ekonomicznych.
3.
Koszty, odszkodowania, kary umowne i opusty, o których mowa w ust. 2, obciążają fundusz gwarancyjny w wysokości nakładów i wydatków poniesionych przez generalnego dostawcę, w części przekraczającej odszkodowanie i kary umowne otrzymane lub należne generalnemu dostawcy od poddostawców.
4.
Fundusz ryzyka może być wykorzystany na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1, dotyczących różnych umów. Ta sama zasada dotyczy funduszu gwarancyjnego w zakresie wydatków, o których mowa w ust. 2. Sposób ewidencji powinien umożliwić ujęcie rzeczywistych wydatków pokrywanych z funduszu ryzyka lub gwarancyjnego według umów, w związku z których realizacją one powstały.
5.
Środki funduszów ryzyka i gwarancyjnego gromadzi się na odrębnych oprocentowanych rachunkach bankowych. Nie wykorzystane w ciągu roku środki tych funduszów przechodzą na rok następny.
6.
Jeżeli środki zakumulowane na rachunku funduszu ryzyka lub gwarancyjnego okażą się niewystarczające dla pokrycia zobowiązań generalnego dostawcy określonych w ust. 1 i 2, bank może generalnemu dostawcy udzielić kredytu antycypacyjnego na poczet przyszłych odpisów na fundusze do wysokości 50% planowanych na dany rok odpisów. Na przejściowe zasilenie funduszów ryzyka i gwarancyjnego mogą być udzielane także pożyczki z funduszu rezerwowego jednostki nadrzędnej.
7.
Jeżeli środki funduszu ryzyka lub gwarancyjnego, pozostałe na dzień 31 grudnia, przekroczą dwukrotnie odpisy planowane na dany rok, dyrektor przedsiębiorstwa upoważniony jest do przelania nadwyżki w całości lub w części na fundusz rozwoju, a w odniesieniu do przedsiębiorstw nie tworzących funduszu rozwoju - na fundusz inwestycyjno-remontowy.
8.
W razie likwidacji działalności generalnego dostawcy pozostałości funduszów ryzyka i gwarancyjnego podlegają odprowadzeniu na fundusz rezerwowy jednostki nadrzędnej.
1.
Dodatkowe koszty ponoszone przez generalnego dostawcę w toku realizacji umowy, a wynikłe z konieczności usunięcia skutków stwierdzonych w toku realizacji błędów projektowych i konstrukcyjnych (o ile dokumentacja projektowa lub konstrukcyjna została sporządzona przez generalnego dostawcę we własnym zakresie), oraz kary umowne lub odszkodowania płacone przez generalnego dostawcę z tytułu nieoddania w terminie obiektu do użytku (z wyjątkiem wypadków określonych w § 8 ust. 1 pkt 2) pokrywane są w ciężar strat nadzwyczajnych generalnego dostawcy.
2.
Koszty dodatkowe związane z usunięciem błędów, dokonaniem przeróbek, usunięciem usterek lub dokonaniem poprawek w maszynach i urządzeniach wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo będące generalnym dostawcą są pokrywane ze środków obrotowych i obciążają koszty własne produkcji przedsiębiorstw bądź - jeżeli przedsiębiorstwo tworzy fundusz napraw gwarancyjnych - obciążają ten fundusz. Przepis ten nie dotyczy maszyn o nietypowej konstrukcji i nie produkowanych seryjnie.
3.
Generalny dostawca obowiązany jest dochodzić od swoich poddostawców odszkodowania za poniesione straty, jeżeli powstały one na skutek niedopełnienia przez nich warunków umów w zakresie dostaw i usług.
Minister Przemysłu Ciężkiego i Minister Górnictwa i Energetyki, każdy w swoim zakresie, wydadzą w porozumieniu z Ministrem Finansów przepisy w sprawie zasad ewidencji księgowej działalności generalnego dostawcy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1968 r. (M.P.68.8.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.
2 § 1a:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1968 r. (M.P.68.8.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 lutego 1969 r. (M.P.69.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1968 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 czerwca 1969 r. (M.P.69.26.199) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1969 r.

3 § 2 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 24 stycznia 1968 r. (M.P.68.8.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.