Zasady finansowania działalności ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej.

Monitor Polski

M.P.1961.26.127

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 marca 1961 r.
w sprawie zasad finansowania działalności ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej.

Na podstawie § 16 ust. 4 uchwały nr 169 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie organizacji informacji technicznej i ekonomicznej (Monitor Polski Nr 60, poz. 284), zwanej w dalszym ciągu "uchwałą", zarządza się, co następuje:
1.
Zakładowe i branżowe ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej, o których mowa w §§ 6 i 10 uchwały, zorganizowane w przedsiębiorstwach, finansowane są ze środków obrotowych tych przedsiębiorstw; koszty związane z prowadzeniem ośrodka przedsiębiorstwa wliczają w koszty ogólne swojej działalności.
2.
Jeżeli z działalności ośrodka (ust. 1) korzystają również inne przedsiębiorstwa, uczestniczą one odpowiednio w kosztach utrzymania ośrodka i finansują ten udział ze środków określonych w ust. 1; wzajemne rozliczenia z tego tytułu ustalane są na podstawie porozumienia zainteresowanych przedsiębiorstw.
3.
Branżowe ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej (§ 9 uchwały) oraz wynikająca z funkcji ośrodka branżowego działalność biur konstrukcyjnych, biur projektów i innych jednostek organizacyjnych podległych zjednoczeniu (§ 10 uchwały), działających według zasad rozrachunku gospodarczego, są finansowane według zasad przewidzianych dla finansowania akcji specjalnych w przepisach określających system finansowy zjednoczeń (przedsiębiorstw prowadzących).
Jeżeli zjednoczenie (przedsiębiorstwo prowadzące) uzna to za celowe, mogą być finansowane na zasadach, o których mowa w § 1 ust. 3, ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej, wymienione w § 6 ust. 3 oraz w § 16 ust. 3 uchwały.
1.
Zjednoczenia (przedsiębiorstwa prowadzące) finansują ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej według zasad przewidzianych dla finansowania akcji specjalnych (§ 1 ust. 3 i § 2) w formie przekazywania odpowiednim jednostkom dotacji z rachunku akcji specjalnej (§ 1 ust. 3):
1)
w pełnej wysokości kosztów prowadzenia ośrodka – jeżeli ośrodek stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, działającą przy zakładzie lub zjednoczeniu,
2)
w wysokości kosztów bezpośrednich prowadzenia ośrodka – w pozostałych przypadkach; koszty ogólne prowadzenia ośrodka pokrywane są wówczas z tych samych źródeł, co działalność jednostki macierzystej.
2.
Jeżeli funkcje ośrodka branżowego wykonuje komórka organizacyjna zjednoczenia (przedsiębiorstwa prowadzącego), działalność ta finansowana jest bezpośrednio z rachunku akcji specjalnej. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
Działalność instytutów naukowo-badawczych i centralnych laboratoriów oraz innych jednostek nie działających według zasad rozrachunku gospodarczego, wynikająca z wykonywania funkcji branżowych ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej (§ 10 ust. 2 i 3 uchwały), finansowana jest:
1)
w ramach planu finansowego tych jednostek, jeśli są one finansowane w trybie ustalonym w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie trybu gromadzenia, wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Postępu Technicznego oraz zasad sprawozdawczości z zakresu gospodarki tymi środkami (Monitor Polski Nr 98, poz. 539),
2)
z kredytów budżetowych, ustalonych w dziale 1 "Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej" klasyfikacji budżetowej wydatków, jeżeli instytuty i centralne laboratoria lub inne jednostki są jednostkami budżetowymi; przepis § 3 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
Resortowe ośrodki informacji technicznej i ekonomicznej, o których mowa w § 11 uchwały i § 3 załącznika do uchwały, finansowane są z kredytów budżetowych, ustalonych w dziale 1 "Finansowanie przedsiębiorstw i jednostek gospodarki narodowej" klasyfikacji budżetowej wydatków, w wysokości bezpośrednich kosztów prowadzenia ośrodka. Koszty ogólne związane z prowadzeniem ośrodka pokrywane są z kredytów przeznaczonych na finansowanie wydatków ministerstwa (centralnego urzędu) lub innej jednostki organizacyjnej, w której działa ośrodek.
Wydatki związane z działalnością informatorów-korespondentów, o których mowa w § 12 pkt 1 uchwały, pokrywają ośrodki, na rzecz których informatorzy-korespondenci pracują ze swych środków. Wydatki dewizowe na pokrycie kosztów usług świadczonych przez informatorów-korespondentów zagranicznych pokrywają ministerstwa (urzędy centralne) w ramach zatwierdzonego planu wydatków dewizowych.
Jeżeli ze względów organizacyjnych istnieje potrzeba wprowadzenia odchyleń od zasad finansowania, ustalonych w niniejszym zarządzeniu, decyzję w tych sprawach podejmuje właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.