Zasady finansowania akcji wczasów dla dzieci i młodzieży.

Monitor Polski

M.P.1959.53.253

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 maja 1959 r.
w sprawie zasad finansowania akcji wczasów dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
1.
Placówki akcji wczasów dla dzieci i młodzieży finansowane dotychczas z kredytów budżetowych w dziale 2 - Oświata i wychowanie, rozdział 20 - Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście, zwane w dalszym ciągu "placówkami", są zakładami budżetowymi.
2.
Dochody placówek stanowią:
1)
opłaty za pobyt dzieci w placówkach,
2)
dotacja z budżetu na wydatki bieżące,
3)
dotacja z budżetu na inwestycje zdecentralizowane,
4)
wpłaty z funduszów zakładowych,
5)
dobrowolne wpłaty indywidualne rodziców,
6)
wpłaty personelu za wyżywienie,
7)
opłaty za posiłki jednorazowe,
8)
inne wpływy pieniężne (wpłaty komitetów rodzicielskich, wpłaty organizacji związkowych i inne),
9)
wartość pieniężna darów w naturze.
1.
Dochody placówek pobierają zastępczo jednostki będące organizatorami akcji (inspektoraty oświaty, kuratoria okręgów szkolnych, przedsiębiorstwa, zjednoczenia przedsiębiorstw itd.), zwane w dalszym ciągu "jednostkami organizującymi".
2.
Kierownicy placówek mogą bez pośrednictwa jednostek organizujących:
1)
przyjmować dary w naturze,
2)
pobierać wpływy pieniężne określone w § 1 ust. 2 pkt 5, 6, 7 z zachowaniem przepisu § 8.
3.
Jednostki organizujące mogą dokonywać zastępczo niektórych wydatków placówek, w szczególności wydatków osobowych oraz wydatków związanych z urządzeniem placówek.
Podstawę gospodarki finansowej placówek stanowią:
1)
jednostkowy plan finansowy placówki, sporządzony według wzoru załączonego do niniejszego zarządzenia i obejmujący:
a)
dochody placówki z wyodrębnieniem dochodów pobieranych bezpośrednio przez jej kierownika,
b)
wydatki placówki, dokonywane bezpośrednio przez jej kierownika,
2)
łączny plan finansowy placówek jednej jednostki organizującej, obejmujący dochody i wydatki placówek, łącznie z dochodami pobieranymi i wydatkami dokonywanymi zastępczo przez jednostkę organizującą.
Jednostkowe plany finansowe placówek opracowują i zatwierdzają jednostki organizujące przy współudziale kierownika placówki w terminie poprzedzającym uruchomienie placówek.
1.
Dochody placówek klasyfikuje się według paragrafów oznaczonych liczbą i nazwą wskazaną w § 1 ust. 2.
2.
Wydatki placówek określa się następująco:

§ 1 - płace,

§ 2 - ubezpieczenia i świadczenia,

§ 3 - bezosobowy fundusz płac,

§ 12 - wyżywienie,

§ 15 - inwestycje zdecentralizowane,

§ 18 - kapitalne remonty,

§ 24 - inne wydatki (wydatki administracyjno-gospodarcze oraz inne nie kwalifikujące się do §§ 1, 2, 3, 12, 15 i 18).

Rachunek bankowy placówek otwiera się we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego do dyspozycji jednostki organizującej, łącznie dla wszystkich placówek podległych tej jednostce.
Na pokrycie wydatków objętych jednostkowymi planami finansowymi nie znajdujących pokrycia w dochodach pobieranych bezpośrednio przez kierowników placówek, kierownicy ci otrzymują do rozliczenia czeki akceptowane.
Stan gotówki przechowywanej w kasie podręcznej placówki nie może przekraczać na koniec dnia kwoty zł 3.000.
1.
Zmiany jednostkowych planów finansowych placówek dokonują jednostki organizujące.
2.
Wydatki na wyżywienie w placówce mogą być zwiększone z oszczędności na wydatkach rzeczowych (§ 24 - inne wydatki) oraz z ponadplanowych dochodów pobieranych bezpośrednio przez kierowników placówek.
3.
Zmiany łącznych planów finansowych, wynikające ze zwiększenia wydatków na wyżywienie w trybie ust. 2, dokonywane są po zakończeniu działalności placówek, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia danego roku.
1.
Księgowość i sprawozdawczość dotycząca placówek prowadzona jest w jednostkach organizujących według zasad obowiązujących w stosunku do zakładów budżetowych.
2.
Poszczególne placówki prowadzą ewidencję swych obrotów na zasadach określonych instrukcją Ministerstwa Oświaty.
1.
Saldo rachunku placówek na koniec roku pozostaje na tym rachunku na rok następny.
2.
Jeżeli jednostka dysponująca rachunkiem nie organizuje w roku następnym akcji wczasów dla dzieci i młodzieży, saldo rachunku placówek podlega przekazaniu na dochód budżetu.
Przepisy §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 13 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, zatwierdzania i wykonywania preliminarzy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 4) mają odpowiednie zastosowanie do placówek, z tym że powołane przepisy odnoszące się do jednostkowych planów finansowych zakładów budżetowych stosuje się do łącznych planów finansowych placówek.
Jednostki organizujące mogą zarządzić finansowanie placówek według zasad ogólnie obowiązujących w stosunku do zakładów budżetowych; w takim przypadku nie mają zastosowania §§ 2-10 i 11 ust. 2 niniejszego zarządzenia.
1.
W roku 1959 na dotację z budżetu dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące właściwe organy dokonają przeniesień kredytów budżetowych zatwierdzonych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w dziale 2 - Oświata i wychowanie, rozdział 20 - Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście - na paragraf 19 klasyfikacji budżetowej - dotacje.
2.
Ogólna kwota dotacji powinna być pomniejszona o kwotę zaplanowanych na 1959 r. dochodów z tytułu odpłatności rodziców.
3.
Na uiszczenie należności za wczasy dzieci i młodzieży organizowane w resortach obcych oraz w innych formach akcji wczasów (np. wczasy rodzinne, wagonowe, obozy Związku Harcerstwa Polskiego) kredyt budżetowy przekazany zostanie z § 21 klasyfikacji budżetowej - usługi obce.
Wymagana w myśl zarządzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego (Monitor Polski Nr 75, poz. 442) zgoda Ministra Finansów na dokonanie przeniesienia z §§ 1, 2 i 3 na §§ 19 i 21 klasyfikacji budżetowej wynika z niniejszego zarządzenia.
Wydatki dokonane z budżetu w 1959 r. z działu 2 - Oświata i wychowanie, rozdział 20 - Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście oraz dochody z odpłatności za korzystanie z tych urządzeń, pobrane w tym okresie, należy zarachować jako wydatki i dochody zakładów budżetowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

JEDNOSTKOWY PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

........................................................................................

(nazwa i adres placówki)

Budżet ............. część ............. dział wydatków ............. rozdział wydatków .............

ParagrafDochodyZatwierdzonoW tym: dochody pobierane bezpośrednio przez kierownika placówkiParagrafWydatkiZatwierdzonoStan po zmianach
1Opłaty za pobyt dzieci w placówkach1Płace
2Dotacja z budżetu na wydatki bieżące2Ubezpieczenia i świadczenia
3Dotacje z budżetu na inwestycje zdecentralizowane3Bezosobowy fundusz płac
4Wpłaty z funduszów zakładowych12Wyżywienie
5Dobrowolne wpłaty indywidualne rodziców15Inwestycje zdecentralizowane
6Wpłaty personelu za wyżywienie18Kapitalne remonty
7Opłaty za posiłki jednorazowe24Inne wydatki (wydatki administracyjno-gospodarcze oraz inne nie kwalifikujące się do §§ 1, 2, 3, 12, 15, 18)
8Inne wpłaty pieniężne (wpłaty komitetów rodzicielskich, wpłaty organizacji związkowych i inne)
9Wartość pieniężna darów w naturze
Ogółem

........................................................ …………....................................

(miejscowość i data sporządzenia) (podpis i pieczęć organu

sporządzającego)

Adnotacje dotyczące zmian: