Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1987.20.178 - OpenLEX

Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1987.20.178

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 czerwca 1987 r.
w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych. *

Na podstawie art. 20 ust. 6 i art. 22 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153 i z 1984 r. Nr 53, poz. 272) i art. 52 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
Ustala się zasady eksploatacji statków powietrznych (PL-6) w brzmieniu podanym w załączniku do zarządzenia, obejmujące:
1)
samoloty lotnictwa komunikacyjnego (PL-6 cz. I),
2)
statki powietrzne lotnictwa ogólnego (PL-6 cz. II),
3)
spadochrony osobowe (PL-6 cz. III).
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1964 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych (Monitor Polski Nr 5, poz. 25 i Dz. U. z 1968 r. Nr 15, poz. 91),
2)
obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie zatwierdzenia "Szczegółowych przepisów eksploatacji statków powietrznych" (Dz. Urz. MK Nr 23, poz. 138),
3)
zarządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 1 września 1981 r. w sprawie szczegółowych przepisów ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych - skoki spadochronowe (Dz. Urz. MK Nr 10, poz. 123).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Zasady eksploatacji statków powietrznych zawiera załącznik do niniejszego numeru dostarczany na podstawie indywidualnych zamówień składanych w dyrekcji Generalnej Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji)

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Część  I

SPIS RZECZY

Rozdział 1. OKREŚLENIA grafika

Rozdział 2. ZASTOSOWANIE grafika

Rozdział 3. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI grafika

3. 1. ORGANIZACJA EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA

3. 2. WARUNKI WSTĘPNE WYKONYWANIA LOTÓW

3. 2. 1. Zbiór instrukcji wykonywania lotów

3. 2. 2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

3. 2. 3. Znajomość informacji, przepisów i procedur przez personel przewoźnika

3. 2. 4. Niebezpieczne materiały i przedmioty albo niebezpieczny ładunek na pokładzie samolotu

3. 2. 5. Zrzuty z pokładu samolotu

3. 2. 6. Zdjęcia fotograficzne i filmowe lub transmisje telewizyjne z pokładu samolotu

3. 2. 7. Konieczne naruszenia przepisów lotniczych przez załogę

3. 2. 8. Odpowiedzialność za kierowanie eksploatacją

Rozdział 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA grafika

4. 1. NAZIEMNE (NAWODNE) POMOCE OPERACYJNE

4. 2. NADZÓR OPERACYJNY NAD UŻYTKOWANIEM

4. 2. 1. Instrukcja operacyjna

4. 2. 2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

4. 2. 3. Symulowanie niebezpiecznych sytuacji w locie

4. 2. 4. Metody kontroli czynności przez załogę lotniczą

4. 2. 5. Minimalne bezpieczne wysokości lotu

4. 2. 6. Minima operacyjne lotniska

4. 2. 7. Wysokość przelotu nad progiem drogi startowej przy precyzyjnym podejściu do lądowania

4. 2. 8. Ewidencja ilości zużytego paliwa i oleju

4. 2. 9. Załoga lotnicza

4. 2. 10. Pasażerowie

4. 3. PRZYGOTOWANIA DO LOTU

4. 3. 1. Ocena gotowości załogi i samolotu do lotu

4. 3. 2. Podstawowe dokumenty operacyjne lotu (lotów)

4. 3. 3. Warunki meteorologiczne

4. 3. 4. Zapas paliwa i oleju

4. 3. 5. Tankowanie paliwa do samolotu przy obecności pasażerów na pokładzie

4. 3. 6. Zapas tlenu

4. 4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W LOCIE

4. 4. 1. Minima operacyjne lotnisk

4. 4. 2. Obserwacje warunków meteorologicznych na trasie lotu

4. 4. 3. Zaobserwowane niebezpieczne warunki lotu

4. 4. 4. Zasady obowiązujące członków załogi lotniczej na ich stanowiskach pracy

4. 4. 5. Używanie tlenu

4. 4. 6. Zabezpieczenie pomocniczego personelu pokładowego i pasażerów

4. 4. 7. Polecenia operacyjne przekazywane w czasie lotu

4. 4. 8. Procedury lotów według wskazań przyrządów (IFR)

4. 4. 9. Procedury antyhałasowe

4. 5. OBOWIĄZKI DOWÓDCY SAMOLOTU

4. 6. OBOWIĄZKI DYSPOZYTORA LOTNICZEGO

4. 7. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA LOTÓW O ZWIĘKSZONYM ZASIĘGU SAMOLOTAMI Z DWOMA TURBINOWYMI ZESPOŁAMI NAPĘDOWYMI

Rozdział 5. EKSPLOATACYJNE OGRANICZENIA OSIĄGÓW SAMOLOTÓW grafika

5. 1. OGÓLNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

5. 2. MINIMALNE OSIĄGI SAMOLOTÓW WIELOSILNIKOWYCH

5. 3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA SAMOLOTÓW JEDNOSILNIKOWYCH

Rozdział 6. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW-PRZYRZĄDY POKŁADOWE, URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE, DOKUMENTY POKŁADOWE, MAPY grafika

6. 1. PRZEPISY OGÓLNE

6. 2. WYPOSAŻENIE KAŻDEGO SAMOLOTU W KAŻDYM LOCIE

6. 2. 1. Wyposażenie w podstawowe przyrządy

6. 2. 2. Wyposażenie inne

6. 2. 3. Dokumenty pokładowe i mapy

6. 2. 4. Oznaczenie awaryjnych miejsc wejścia do samolotu

6. 3. WYPOSAŻENIE SPECJALNE SAMOLOTU

6. 3. 1. Urządzenie do wskazywania natężenia i dawki promieniowania kosmicznego

6. 3. 2. Radiolokator meteorologiczny

6. 3. 3. Urządzenie do sygnalizowania bliskości ziemi

6. 3. 4. Rejestratory pokładowe

6. 4. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW W PRZYRZĄDY DO LOTÓW KONTROLOWANYCH VFR

6. 5. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW DO LOTÓW NAD OBSZARAMI WODNYMI

6. 5. 1. Wodnosamoloty

6. 5. 2. Samoloty lądowe

6. 5. 3. Samoloty lądowe w lotach na długich trasach nad obszarami wodnymi

6. 6. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW DO LOTÓW NAD OBSZARAMI, GDZIE POSZUKIWANIE I RATUNEK SĄ SZCZEGÓLNIE UTRUDNIONE

6. 7. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW DO LOTÓW NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

6. 8. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW DO LOTÓW W WARUNKACH OBLODZENIA

6. 9. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW DO LOTÓW IFR

6. 10. WYPOSAŻENIE SAMOLOTÓW DO LOTÓW NOCNYCH

Rozdział 7. WYPOSAŻENIE RADIOWE I NAWIGACYJNE SAMOLOTU grafika

7. 1. WYPOSAŻENIE RADIOWE

7. 2. WYPOSAŻENIE NAWIGACYJNE

Rozdział 8. OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTÓW grafika

8. 1. ORGANIZACJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

8. 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

8. 3. SZKOLENIE I SPRAWDZANIE KWALIFIKACJI

8. 4. KONTROLA

8. 5. UPRAWNIENIA DO STWIERDZANIA BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO LOTU

8. 6. MODYFIKACJE I NAPRAWY SAMOLOTÓW ORAZ ZMIANY ZAKRESU OBSŁUGI

8. 7. ŚWIADECTWO OBSŁUGI TECHNICZNEJ

8. 8. EWIDENCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH DANYCH SAMOLOTU

Rozdział 9. ZAŁOGA LOTNICZA SAMOLOTU grafika

9. 1. SKŁAD ZAŁOGI LOTNICZEJ

9. 1. 1. Powiększanie minimalnego składu załogi

9. 1. 2. Radiooperator

9. 1. 3. Mechanik pokładowy

9. 1. 4. Nawigator

9. 2. PRZYGOTOWANIE ZAŁOGI LOTNICZEJ DO DZIAŁAŃ W PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA

9. 3. BIEŻĄCE DOSKONALENIE ZAWODOWE ZAŁOGI LOTNICZEJ

9. 4. BIEŻĄCE KWALIFIKACJE ZAŁOGI LOTNICZEJ

9. 4. 1. Bieżące kwalifikacje dowódcy samolotu

9. 4. 2. Bieżące kwalifikacje drugiego pilota

9. 4. 3. Udzielanie dowódcy samolotu prawa wykonywania lotów na określonych trasach oraz lądowań i startów na określonych lotniskach

9. 4. 4. Kontrola techniki pilotażu

9. 5. WYPOSAŻENIE ZAŁOGI LOTNICZEJ W SZKŁA KOREKCYJNE

Rozdział 10. DYSPOZYTOR LOTNICZY grafika

Rozdział 11. INSTRUKCJE, DZIENNIKI POKŁADOWE I DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA grafika

11. 1. ZBIÓR INSTRUKCJI WYKONYWANIA LOTÓW

11. 2. INSTRUKCJA OPERACYJNA

11. 3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SAMOLOTU W LOCIE

11. 4. INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

11. 5. ŚWIADECTWO OBSŁUGI TECHNICZNEJ

11. 6. DZIENNIK PODRÓŻY

11. 7. POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY

11. 8. ARKUSZ ZAŁADOWANIA I WYWAŻENIA SAMOLOTU

11. 9. WYKAZY PASAŻERÓW NA POKŁADZIE

11. 10. DOKUMENTACJA I BIEŻĄCA EWIDENCJA WYPOSAŻENIA RATUNKOWEGO SAMOLOTU

11. 11. ZAPISY POKŁADOWYCH REJESTRATORÓW

Rozdział 12. POMOCNICZY PERSONEL POKŁADOWY grafika

12. 1. MINIMALNA LICZBA POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO

12. 1. 1. Przewozy lotnicze pasażerów

12. 1. 2. Przewozy lotnicze żywych zwierząt

12. 1. 3. Uzgadnianie minimalnej liczby pomocniczego personelu pokładowego

12. 2. MIEJSCE POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO PODCZAS AWARYJNEJ EWAKUACJI

12. 3. BEZPIECZEŃSTWO POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO W CZASIE LOTU

12. 4. BIEŻĄCE DOSKONALENIE ZAWODOWE CZŁONKÓW POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO

Rozdział 13. ZABEZPIECZENIA PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI (DYWERSJI) grafika

13. 1. ZABEZPIECZENIE KABINY ZAŁOGI LOTNICZEJ

13. 2. WYKAZ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZY PRZESZUKIWANIU SAMOLOTU

13. 3. PROGRAM PRZYGOTOWANIA CZŁONKÓW ZAŁOGI

13. 4. MELDUNEK O AKCIE BEZPRAWNEJ INGERENCJI

13. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA ZABEZPIECZENIA

Załącznik A. OBSERWACJE METEOROLOGICZNE Z POKŁADU SAMOLOTU grafika

Załącznik B-1. EKSPLOATACYJNE OGRANICZENIA OSIĄGÓW SAMOLOTU (który uzyskał świadectwo typu w okresie od 1953 r. do końca 1968 r.) grafika

Załącznik B-2. EKSPLOATACYJNE OGRANICZENIA OSIĄGÓW SAMOLOTU (który uzyskał świadectwo typu po 1968 r.) grafika

Załącznik C. ŚRODKI MEDYCZNE PIERWSZEJ POMOCY NA POKŁADZIE SAMOLOTU KOMUNIKACYJNEGO grafika

Załącznik D. RATUNKOWE WYPOSAŻENIE RADIOWE grafika

Załącznik E. ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZE JAKIE POWINNY SIĘ ZNAJDOWAĆ NA STATKACH POWIETRZNYCH W LOTACH NOCNYCH grafika

Załącznik F. REJESTRATORY POKŁADOWE grafika

Załącznik G. WARUNKI ZWIĘKSZANIA ZASIĘGU LOTÓW SAMOLOTÓW Z DWOMA TURBINOWYMI ZESPOŁAMI NAPĘDOWYMI grafika

Część  II

SPIS RZECZY

Rozdział 1. OKREŚLENIA grafika

Rozdział 2 ZASTOSOWANIE grafika

Rozdział 3 OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI grafika

3. 1. ORGANIZACJA EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

3. 2. WARUNKI WSTĘPNE WYKONYWANIA LOTÓW

3. 2. 1. Instrukcja wykonywania lotów

3. 2. 2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

3. 2. 3. Znajomość informacji, przepisów i procedur przez personel użytkownika

3. 2. 4. Dzieci na pokładzie statku powietrznego

3. 2. 5. Niebezpieczne materiały lub przedmioty albo niebezpieczny ładunek na pokładzie statku powietrznego

3. 2. 6. Zrzuty z pokładu statku powietrznego

3. 2. 7. Zdjęcia fotograficzne i filmowe lub transmisje z pokładu statku powietrznego

3. 2. 8. Konieczne naruszenie przepisów lotniczych przez załogę

3. 2. 9. Odpowiedzialność za kierowanie eksploatacją

Rozdział 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA grafika

4. 1. NADZÓR OPERACYJNY UŻYTKOWNIKA

4. 1. 1. Opracowanie zasad oraz zorganizowanie i realizacja bieżącego nadzoru operacyjnego

4. 1. 2. Szkolenie

4. 1. 3. Instrukcja operacyjna

4. 1. 4. Obowiązki i kwalifikacje osób nadzorujących użytkowanie

4. 1. 5. Symulowanie sytuacji niebezpiecznych w locie

4. 1. 6. Metody kontroli czynności przez załogę lotniczą

4. 1. 7. Minimalne bezpieczne wysokości lotu

4. 1. 8. Minima operacyjne lotniska (lądowiska)

4. 1. 9. Wyznaczanie dowódcy statku powietrznego i grupy statków powietrznych

4. 1. 10. Wyznaczanie pozostałych członków załogi lotniczej

4. 1. 11. Ograniczenia czasu wykonywania czynności lotniczych - ewidencja czasu lotów

4. 2. PRZYGOTOWANIE DO LOTU

4. 2. 1. Naziemne (nawodne) pomoce operacyjne

4. 2. 2. Ocena gotowości załogi i statku powietrznego do lotu

4. 2. 3. Podstawowe dokumenty operacyjne lotu (lotów)

4. 2. 4. Warunki meteorologiczne

4. 2. 5. Zapasy paliwa i oleju

4. 2. 6. Zapasy innych płynów technicznych

4. 2. 7. Zapasy tlenu

4. 2. 8. Instruktaż przed lotem

4. 3. LOT

4. 3. 1. Rozpoczęcie i kontynuowanie lotu

4. 3. 2. Załoga statku powietrznego na stanowiskach pracy

4. 3. 3. Obowiązki dowódcy statku powietrznego

Rozdział 5. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA grafika

5. 1. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH O MASIE MAKSYMALNEJ DO 5.700 kg

5. 2. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA SAMOLOTÓW WIELOSILNIKOWYCH O MASIE MAKSYMALNEJ DOPUSZCZALNEJ DO STARTU POWYŻEJ 5.700 kg I MAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 10 MIEJSC DLA PODRÓŻNYCH, UŻYTKOWANYCH REGULARNIE DO PRZEWOZU PODRÓŻNYCH

Rozdział 6. WYPOSAŻENIE STATKÓW POWIETRZNYCH - PRZYRZĄDY POKŁADOWE, URZĄDZENIA, OŚWIETLENIE DOKUMENTY POKŁADOWE, MAPY grafika

6. 1. PRZEPISY OGÓLNE

6. 2. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STATKU POWIETRZNEGO

6. 2. 1. Przyrządy pokładowe

6. 2. 2. Wyposażenie radiowe

6. 2. 3. Wyposażenie nawigacyjne

6. 2. 4. Wyposażenie inne

6. 2. 5. Dokumenty pokładowe

6. 2. 6. Mapy

6. 3. SPECJALNE WYPOSAŻENIE STATKU POWIETRZNEGO

6. 3. 1. Radiolokator meteorologiczny

6. 3. 2. Urządzenie do sygnalizowania bliskości ziemi

6. 3. 3. Rejestratory pokładowe

6. 3. 4. Przyrządy pokładowe dla lotów kontrolowanych VFR

6. 3. 5. Wyposażenie dla lotów IFR

6. 3. 6. Wyposażenie do lądowań w warunkach IMC

6. 3. 7. Wyposażenie do lotów nocnych

6. 3. 8. Wyposażenie do lotów nad obszarami wodnymi

6. 3. 9. Wyposażenie do lotów nad obszarami gdzie poszukiwanie i ratunek są szczególnie utrudnione

6. 3. 10. Wyposażenie do lotów na dużych wysokościach

6. 3. 11. Wyposażenie do lotów w warunkach oblodzenia

6. 3. 12. Wyposażenie w spadochrony

Rozdział 7. OBSŁUGA TECHNICZNA STATKÓW POWIETRZNYCH grafika

7. 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7. 2. ORGANIZACJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

7. 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

7. 4. SZKOLENIE I SPRAWDZANIE KWALIFIKACJI

7. 5. KONTROLA

7. 6. UPRAWNIENIA DO STWIERDZANIA BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO LOTU

7. 7. MODYFIKACJE I NAPRAWY SPRZĘTU LOTNICZEGO ORAZ ZMIANY ZAKRESU OBSŁUGI

7. 8. POŚWIADCZANIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

7. 9. DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA STATKU POWIETRZNEGO

7. 10. EWIDENCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH DANYCH STATKU POWIETRZNEGO

Rozdział 8. ZAŁOGA LOTNICZA STATKU POWIETRZNEGO grafika

8. 1. SKŁAD ZAŁOGI LOTNICZEJ

8. 2. OKREŚLENIE OBOWIĄZKÓW ZAŁOGI LOTNICZEJ W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH I PRZYGOTOWANIE JEJ DO DZIAŁAŃ W TAKICH SYTUACJACH

8. 3. KWALIFIKACJE DOWÓDCY SAMOLOTU LUB ŚMIGŁOWCA ORAZ DOWÓDCY GRUPY SAMOLOTÓW DO PRZELOTÓW MIĘDZYNARODOWYCH LUB ZAGRANICZNYCH

8. 4. KONTROLA TECHNIKI PILOTAŻU

8. 5. WYPOSAŻENIE ZAŁOGI LOTNICZEJ W SZKŁA KOREKCYJNE

Rozdział 9. POMOCNICZY PERSONEL POKŁADOWY grafika

9. 1. MINIMALNA LICZBA POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO I ZAKRES JEGO OBOWIĄZKÓW W SYTUACJACH NIEBEZPIECZNYCH

9. 1. 1. Przewozy lotnicze podróżnych

9. 1. 2. Naziemne (nawodne) prace z powietrza i inne usługi lotnicze

9. 1. 3. Przewozy lotnicze żywych zwierząt

9. 1. 4. Uzgadnianie liczby pomocniczego personelu pokładowego

9. 2. BEZPIECZEŃSTWO POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO W CZASIE LOTU

9. 3. KWALIFIKACJE POMOCNICZEGO PERSONELU POKŁADOWEGO

Rozdział 10. INSTRUKCJE, DZIENNIKI POKŁADOWE I DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA grafika

10. 1. INSTRUKCJA WYKONYWANIA LOTÓW

10. 2. INSTRUKCJA OPERACYJNA

10. 2. 1. Samoloty i śmigłowce o masie maksymalnej dopuszczalnej do startu do 5.700 kg w lotach krajowych

10. 2. 2. Samoloty i śmigłowce o masie maksymalnej dopuszczalnej do startu powyżej 5.700 kg i mających więcej niż 10 miejsc dla podróżnych oraz wszystkie samoloty i śmigłowce w przelotach międzynarodowych i zagranicznych

10. 2. 3. Samoloty lub śmigłowce używane do wykonywania naziemnych (nawodnych) prac z powietrza - szczególnie prac agrolotnicznych i montażu budowlanego

10. 2. 4. Szybowce

10. 2. 5. Motoszybowce

10. 2. 6. Załogowe balony wolne

10. 2. 7. Odstępstwa od przepisów 10.2.1. - 10.2.6.

10. 2. 8. Wydawanie instrukcji operacyjnej

10. 2. 9. Uzgadnianie instrukcji operacyjnej

10. 3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STATKU POWIETRZNEGO W LOCIE

10. 4. INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

10. 5. POŚWIADCZENIE MIĘDZYNAPRAWCZEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ

10. 6. DZIENNIK PODRÓŻY STATKU POWIETRZNEGO

10. 7. DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA STATKU POWIETRZNEGO

10. 8. ARKUSZ ZAŁADOWANIA I WYWAŻENIA SAMOLOTU LUB ŚMIGŁOWCA

10. 9. DOKUMENTACJA I EWIDENCJA WYPOSAŻENIA RATUNKOWEGO

10. 10. ZAPISY POKŁADOWYCH REJESTRATORÓW

Rozdział 11. ZABEZPIECZENIE PRZED AKTAMI NIEPRAWNEJ INGERENCJI (DYWERSJI) grafika

Załącznik A. RATUNKOWE WYPOSAŻENIE RADIOWE grafika

Załącznik B. RATUNKOWY, AUTOMATYCZNY NADAJNIK RADIOWY grafika

Załącznik C. REJESTRATORY POKŁADOWE grafika

Część  III

SPIS RZECZY

Rozdział 1. OKREŚLENIA grafika

Rozdział 2. ZASTOSOWANIE grafika

Rozdział 3. OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI SPADOCHRONÓW grafika

3. 1. ORGANIZACJA EKSPLOATACJI SPADOCHRONÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA

3. 2. WARUNKI WSTĘPNE WYKONYWANIA SKOKÓW INNYCH NIŻ PRZYMUSOWE (RATOWNICZE)

3. 2. 1. Instrukcja wykonywania skoków

3. 2. 2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

3. 2. 3. Dokonywanie zdjęć fotograficznych lub filmowych

3. 2. 4. Znajomość informacji, przepisów i procedur przez personel użytkownika

3. 2. 5. Odpowiedzialność za kierowanie eksploatacją spadochronów

Rozdział 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UŻYTKOWANIA SPADOCHRONÓW grafika

4. 1. ORGANIZACJA SKOKÓW INNYCH NIŻ PRZYMUSOWE

4. 1. 1. Kierownictwo skoków - wymagania i obowiązki

4. 1. 2. podstawowe dokumenty operacyjne skoku (skoków.)

4. 1. 3. Naziemne zabezpieczenie skoków

4. 1. 4. Oznakowanie startu i miejsca dla skoków spadochronowych

4. 1. 5. Wyposażenie skoczka

4. 1. 6. Przygotowanie statku powietrznego do wywożenia skoczków

4. 1. 7. Równoczesne wykonywanie lotów i skoków

4. 2. WARUNKI WYKONYWANIA SKOKÓW NA LOTNISKU LUB LĄDOWISKU STAŁYM

4. 2. 1. Warunki meteorologiczne

4. 2. 2. Kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki pilota wywożącego skoczków

4. 2. 3. Wykonywanie skoków

4. 2. 4. Skoki z dużej wysokości - powyżej 5.000 m wysokości bezwzględnej

4. 2. 5. Skoki nocne

4. 2. 6. Skoki ze statku powietrznego wielomiejscowego

4. 3. SKOKI POZA LOTNISKIEM I LĄDOWISKIEM STAŁYM

4. 3. 1. Skoki na ląd

4. 3. 2. Skoki na wodę

4. 3. 3. Skoki podczas pokazów lotniczych

4. 3. 4. Skoki podczas zawodów sportowych

4. 4. POSTĘPOWANIE W NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH - SKOK PRZYMUSOWY (RATOWNICZY)

Rozdział 5. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA SPADOCHRONÓW OSOBOWYCH grafika

Rozdział 6. OBSŁUGA TECHNICZNA SPADOCHRONÓW grafika

6. 1. ORGANIZACJA OBSŁUGI

6. 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

6. 3. KWALIFIKACJE PERSONELU

6. 4. UPRAWNIENIA DO POŚWIADCZANIA BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO SKOKU

6. 5. MODYFIKACJE I NAPRAWY SPADOCHRONÓW ORAZ ZMIANY ZAKRESU OBSŁUGI

6. 6. POŚWIADCZANIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

6. 7. DOKUMENTACJA EWIDENCYJNA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH DANYCH SPADOCHRONÓW

Rozdział 7. INSTRUKCJE I DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA grafika

7. 1. INSTRUKCJA WYKONYWANIA SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

7. 2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPADOCHRONU

7. 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ SPADOCHRONU

7. 4. POŚWIADCZENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ

7. 5. POŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ ZDATNOŚCI DO SKOKU

Rozdział 8. OZNAKOWANIE STARTÓW I SYGNAŁY DO STOSOWANIA PODCZAS SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH grafika

8. 1. OZNAKOWANIA STARTU PODCZAS SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W DZIEŃ

8. 2. OZNAKOWANIE STARTU PODCZAS SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W NOCY

8. 3. TABLICA SYGNAŁÓW STOSOWANYCH PODCZAS SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

*Zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 6 kwietnia 1996 r. na skutek uchylenia ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz.U.84.34.181) przez art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1996 r.o kulturze fizycznej (Dz.U.96.25.113).