§ 3. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 3. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  3.
1.
Użytkownik powinien ustalić minimalne bezpieczne wysokości lotów dla każdej trasy, na której wykonywane są loty regularne jego statków powietrznych. Wysokości te powinny być określone jako wysokości bezwzględne.
2.
Minimalne wysokości lotów, ustalone zgodnie z przepisem ust. 1, nie mogą być mniejsze od wysokości ustalonych przez właściwe władze lotnicze państwa, w którego przestrzeni powietrznej mają się te loty odbywać, chyba że te władze udzielą zezwolenia na odstępstwo od powyższej zasady.