§ 2. - Zasady eksploatacji statków powietrznych. - M.P.1964.5.25 - OpenLEX

§ 2. - Zasady eksploatacji statków powietrznych.

Monitor Polski

M.P.1964.5.25

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.
§  2.
1.
Organizacja państwowa lub społeczna albo osoba eksploatująca statki powietrzne, zwana dalej "użytkownikiem", powinna zorganizować i prowadzić bieżący nadzór operacyjny nad ich eksploatacją. Zasady sprawowania tego nadzoru zatwierdza Minister Komunikacji.
2.
Do wykonywania nadzoru (ust. 1) może być wyznaczona tylko osoba, która posiada:
1)
co najmniej 4-letnią praktykę w zakresie eksploatacji statków powietrznych u przewoźnika lotniczego oraz odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, jeżeli ma nadzorować eksploatację związaną z przewozem lotniczym,
2)
co najmniej 2-letnią praktykę w zakresie eksploatacji statków powietrznych oraz odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, jeżeli ma nadzorować eksploatację inną niż związaną z przewozem lotniczym.
3.
Przy wykonywaniu swych obowiązków osoba określona w ust. 2 powinna stosować się do poleceń i ustaleń:
1)
organów ruchu lotniczego,
2)
lotniczej służby meteorologicznej,
3)
lotniczej służby łączności.