Monitor Polski

M.P.2015.673

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie zasad drukowania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby osób uprawnionych do udziału w referendum, najpóźniej w 16 dniu przed dniem referendum, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Komisarza Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 572), z tym że:
1) przy sporządzaniu kart nie obowiązują wymogi określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej uchwały oraz szczegółowe warunki techniczne określone w załączniku do tej uchwały;
2) w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
§  2. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.
§  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 573).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.