Monitor Polski

M.P.2015.709

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Kapitan statku, najpóźniej na 6 dni przed dniem referendum, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez komisarza wyborczego właściwego dla siedziby armatora, według wzoru i w sposób określony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 572), z tym że:
1) przy sporządzaniu kart nie obowiązują wymogi określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej uchwały oraz szczegółowe warunki techniczne określone w załączniku do tej uchwały;
2) w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.
§  2. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji do spraw referendum, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.
§  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 573).
§  4. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zasad drukowania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (M.P. poz. 670).
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.