Zasady bezpieczeństwa, szczególne wymagania, kwalifikacje i sposób ich uzyskiwania oraz związane z nimi uprawnienia i wzory dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje w sportach motorowych.

Monitor Polski

M.P.1986.9.66

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 3 marca 1986 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa, szczególnych wymagań, kwalifikacji i sposobu ich uzyskiwania oraz związanych z nimi uprawnień i wzorów dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje w sportach motorowych.

Na podstawie art. 52 ust. 4 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
1.
Do organizacji zawodów w sportach motorowych są uprawnieni:
1)
Polski Związek Motorowy, zwany dalej "PZM",
2)
kluby sportowe będące członkami PZM - za zezwoleniem PZM.
2.
Zawody i treningi mogą być przeprowadzane wyłącznie na homologowanych przez PZM i mających ważne licencje PZM torach stałych (autodromach, kartodromach, motodromach i torach żużlowych długich, trawiastych bądź lodowych) lub na zatwierdzonych przez PZM torach prowizorycznych, jednorazowych albo trasach przejazdu.
3.
Szczegółowe zasady homologacji i zatwierdzania torów, o których mowa w ust. 2, określają regulaminy poszczególnych dyscyplin sportów motorowych, zwane dalej "regulaminami".
4.
Miejsca dla widzów powinny być wyznaczone na odcinkach trasy nie stwarzających zagrożenia ich bezpieczeństwa, a ponadto powinny być oddzielone od krawędzi trasy pasem neutralnym o szerokości nie mniejszej niż 1 metr, oznaczonym w jednoznaczny sposób za pomocą lin lub barier.
5.
Organizator zawodów powinien zapewnić zawodnikom w czasie treningów i zawodów opiekę medyczną.
6.
Organizację opieki medycznej, wyposażenie i rozmieszczenie jej punktów oraz zasady udzielania pomocy określają dla:
1)
zawodów krajowych - regulaminy PZM,
2)
zawodów międzynarodowych - kodeks medyczny Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (Federation Internationale Motocycliste), zwane dalej "FIM", bądź regulaminy Międzynarodowej Federacji Samochodowej (Federation Internationale de l'Automobile), zwanej dalej "FIA".
7.
Organizator zawodów jest obowiązany zapewnić odpowiednią liczebnie służbę porządkową ściśle współdziałającą z Milicją Obywatelską w zakresie ochrony porządku publicznego i przedsięwziąć wszelkie środki gwarantujące bezpieczeństwo zawodników, organizatorów zawodów i widzów, a w szczególności sprawdzić przed treningami i zawodami stan trasy lub toru, usunąć wszelkie usterki i dokonać odpowiednich zabezpieczeń.
8.
Organizator zawodów jest obowiązany powiadomić właściwy miejscowo urząd spraw wewnętrznych o terminie i miejscu zawodów organizowanych na torach stałych lub poza drogami publicznymi co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
9.
Zawody organizowane na drogach publicznych przeprowadza się na zasadach określonych w przepisach w sprawie korzystania z dróg w sposób szczególny.
1.
Sporty motorowe mogą uprawiać osoby, które mają:
1)
ważną licencję sportową,
2)
książeczkę sportowo-lekarską z ważnym wpisem badań lekarskich,
3)
prawo jazdy kategorii właściwej dla uprawianej dyscypliny.
2.
Od osób, o których mowa w ust. 1, wymagane jest ponadto ukończenie, dla uprawiania:
1)
sportu motocyklowego - 17 roku życia, a w konkurencji młodzików - 13 roku życia,
2)
wyścigów torowych - 16 roku życia, a w konkurencji "mini-speedway" - 10 roku życia,
3)
sportu samochodowego - 17 roku życia,
4)
sportu kartingowego:
a)
w konkurencji młodzików - 10 roku życia,
b)
w konkurencji szkolno-młodzieżowej - 12 roku życia,
c)
w konkurencji popularnej i wyścigowej - 15 roku życia.
3.
Osoby, które nie ukończyły 17 roku życia, są zwolnione od obowiązku posiadania prawa jazdy i mogą brać udział wyłącznie w treningach i wyścigach organizowanych na torach i trasach zamkniętych.
1.
Licencja sportowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jest dokumentem stwierdzającym posiadane kwalifikacje do uprawiania określonej w niej dyscypliny sportów motorowych.
2.
Licencja sportowa upoważnia do brania udziału w zawodach sportowych na zasadach określonych w regulaminach PZM, FIM lub FIA.
3.
Organem właściwym w sprawach wydawania oraz cofania licencji jest PZM.
4.
Licencje sportowe wydaje PZM na podstawie wyników osiągniętych w zawodach o uzyskanie licencji oraz wyników sprawdzianów wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych kandydata na zawodnika.
5.
Z obowiązku posiadania licencji sportowej są zwolnione osoby biorące udział w zawodach, o których mowa w ust. 4, oraz w zawodach w konkurencjach popularnych.
6.
Szczegółowe zasady uzyskiwania licencji sportowej, a także zasady jej cofania określają regulaminy ustalone przez PZM dla poszczególnych dyscyplin sportów motorowych.
7.
Wzór licencji sportowej w sportach motorowych określa załącznik do zarządzenia.
1.
Pojazdy używane na zawodach powinny mieć osłonięte wszystkie zewnętrzne części wirujące, mogące w zetknięciu z ciałem kierowcy lub pasażera spowodować uraz.
2.
Pojazdy, o których mowa w ust. 1 (z wyjątkiem motocykli do wyścigów torowych), powinny mieć sprawnie działające hamulce, odpowiednie do ciężaru pojazdu i jego maksymalnej prędkości.
3.
Motocykle do wyścigów torowych powinny mieć urządzenie przerywające obwód zapłonowy i unieruchamiające silnik pojazdu, w razie gdy kierowca rozłączy się z motocyklem.
4.
Hełmy ochronne zawodników powinny być ściśle dopasowane do głowy i posiadać zamknięcie umożliwiające dokładne zamocowanie. Hełm, na którym występują ślady nawet drobnych rys lub pęknięć, nie powinien być używany.
5.
Ubiór zawodnika powinien być wykonany z materiałów trudno palnych.
6.
Szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać pojazdy i wyposażenie osobiste zawodników, określają w odniesieniu do zawodów krajowych regulaminy PZM, a w odniesieniu do zawodów międzynarodowych - regulaminy FIM lub FIA.
7.
Kierownik zawodów i komisarz techniczny są obowiązani nie dopuścić do zawodów osoby, której sprzęt lub wyposażenie osobiste nie spełnia wymagań określonych w ust. 1-6, oraz wykluczyć z zawodów każdego zawodnika, którego sprzęt zagraża bezpieczeństwu lub którego wyposażenie stało się w czasie zawodów niekompletne.
8.
Pojazdy dopuszczone do zawodów na drogach publicznych powinny odpowiadać warunkom ustalonym dla pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych.
1.
Szkolenie zawodników sportów motorowych może być prowadzone wyłącznie przez osoby mające uprawnienia trenerów lub instruktorów sportów motorowych odpowiedniej dyscypliny.
2.
Podczas zajęć treningowych należy:
1)
ściśle przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa dotyczących pojazdów, wyposażenia osobistego zawodników oraz torów i tras, na których odbywa się szkolenie,
2)
prowadzić szkolenie ze szczególnym uwzględnieniem opanowania bezpiecznej jazdy w warunkach zawodów sportowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LICENCJI SPORTOWEJ

(pominięty)