Zarządzenie głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... - M.P.2020.544 - OpenLEX

Zarządzenie głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.544

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 197/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), na wniosek Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Zarządza się głosowanie wyłącznie korespondencyjne na terenie gminy Baranów w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim, z wyłączeniem obwodu głosowania nr 7 utworzonego w SPOZ w Kępnie, Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny z siedzibą w Grębaninie.
1. 
Wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie, o którym mowa w § 1, zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 24 czerwca 2020 r.
2. 
Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.
3. 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie, w tym za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy z urzędu gminy, nie później niż 26 czerwca 2020 r.
Wójt gminy Baranów oraz Wojewoda Wielkopolski zapewniają rozpowszechnianie informacji, o których mowa w § 1-3, na terenie objętym głosowaniem wyłącznie korespondencyjnym, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, prasy, radia i telewizji oraz w innych formach umożliwiających dotarcie do wszystkich wyborców na tym terenie.
W zakresie nieuregulowanym w uchwale stosuje się tryb i sposób przeprowadzania głosowania korespondencyjnego określony w ustawie z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.