Monitor Polski

M.P.2015.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.

Na podstawie art. 307 w związku z art. 319 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Zarządza się druk kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r., zgodnie z treścią zawartą w załączniku do uchwały.
2. Karty do głosowania drukuje się zgodnie z parametrami wynikającymi z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 154).
3. Karty do głosowania drukuje się w nakładzie wynikającym z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 151).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.

Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

01. DUDA Andrzej Sebastian

02. KOMOROWSKI Bronisław Maria

INFORMACJA

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki). Postawienie znaku "x" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów, powoduje nieważność głosu.