Monitor Polski

M.P.1953.A-77.918

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1953 r.

UCHWAŁA NR 621
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 12 sierpnia 1953 r.
w sprawie zarządu i właściwego wykorzystania domów studenckich i internatów dla młodzieży szkół wyższych.

W celu zapewnienia jednolitego zarządu i kierownictwa domami studenckimi i internatami dla studentów szkół wyższych oraz należytego wykorzystania pomieszczeń przeznaczonych na domy studenckie i internaty Prezydium Rządu uchwala, co następuje:
§  1. Minister Szkolnictwa Wyższego jest wyłącznie właściwy do zarządzania i kierowania domami studenckimi i internatami dla studentów szkół wyższych z wyjątkiem:
1) domów studenckich i internatów w miastach, w których istnieją jedynie szkoły wyższe podlegające innym ministrom aniżeli Ministrowi Szkolnictwa Wyższego;
2) domów studenckich i internatów mieszczących się w zespołach budynków szkół wyższych nie podlegających Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§  2. Uprawnienia wymienione w § 1 może Minister Szkolnictwa Wyższego przekazać w całości lub w części ministrom, którym podlegają szkoły wyższe.
§  3.
1. W budynkach bądź ich częściach zajmowanych na domy studenckie lub internaty dla studentów szkół wyższych mogą zamieszkiwać wyłącznie studenci tych szkół oraz osoby, które ze względu na szczególny charakter pracy powinny zamieszkiwać w tych domach bądź internatach (palacz, dozorca, intendent, administrator).
2. Do osób zajmujących w domach studenckich lub internatach mieszkania ze względu na szczególny charakter pracy stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie mieszkań służbowych i zakładowych (Dz. U. Nr 29, poz. 196).
§  4.
1. Zobowiązuje się prezydia właściwych rad narodowych do dostarczenia pomieszczeń zastępczych osobom nie posiadającym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały uprawnień do zamieszkiwania w domach studenckich lub internatach w myśl § 3 niniejszej uchwały, a posiadającym prawo do uzyskania pomieszczeń zastępczych stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalami budynków i lokali przeznaczonych na domy studenckie i internaty oraz unormowania warunków, trybu przydziału i opróżniania pomieszczeń jak również ustalania norm zaludnienia w tych domach i internatach (Dz. U. Nr 39, poz. 171).
2. Pomieszczenia zastępcze dostarczać będzie prezydium właściwej rady narodowej w ramach planu opracowanego przez Ministra Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego i za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z publicznej gospodarki lokalami jak również z projektowanego budownictwa mieszkaniowego.
§  5. Przydzielając zakładom pracy na podstawie kwartalnego rozdzielnika kontyngenty mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego, Państwowa Komisja Lokalowa na obszarze m. st. Warszawy oraz wojewódzkie komisje rozdziału mieszkań na obszarze swej właściwości miejscowej zastrzegać będą na wniosek przedsiębiorstwa państwowego "Zarząd Ośrodków Akademickich" w ramach poszczególnych kontyngentów pomieszczenia zastępcze dla osób wymienionych w § 4 ust. 1, a zatrudnionych przez zakłady pracy objęte rozdzielnikiem.
§  6. W przypadku przydzielenia pomieszczenia zastępczego w trybie § 5 plan przydziału mieszkań zastępczych (§ 4 ust. 2) ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
§  7.
1. Do czasu otrzymania przez osoby nie mające tytułu do zamieszkiwania w domu studenckim lub internacie mieszkań zastępczych stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. może Minister Szkolnictwa Wyższego bądź inny właściwy minister zarządzić przydzielenie im czasowych pomieszczeń zastępczych w wydzielonej na ten cel części domu studenckiego (internatu).
2. Czasowe pomieszczenia zastępcze powinny być nie mniejsze niż mieszkania opróżniane, chyba że powierzchnia tych ostatnich przekracza obowiązujące normy zaludnienia.
§  8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Gospodarki Komunalnej i innym właściwym ministrom.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.