§ 7. - Zapewnienie środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1957.28.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1958 r.
§  7. 1
1.
Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa, Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do przekazywania prawidłowo gospodarującym spółdzielniom produkcyjnym drobnych zakładów przemysłu rolnego i zakładów pomocniczych, jak młynów, przetwórni owocowo-warzywnych, warsztatów naprawczych, tartaków położonych w granicach gruntów spółdzielni lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, jak również małych tuczarni przemysłowych.
2.
Prawidłowość gospodarowania spółdzielni ubiegającej się o przekazanie zakładu stwierdza właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (dzielnicowej) rady narodowej po porozumieniu z powiatowym związkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a jeżeli takiego w danym powiecie nie ma - z wojewódzkim związkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz z właściwym oddziałem Banku Rolnego.
3.
Przekazanie zakładu następuje na podstawie umowy między spółdzielnią produkcyjną a przedsiębiorstwem, instytucją lub jednostką budżetową, w której zarządzie znajduje się przekazywany zakład. Umowa może być zawarta tylko w wykonaniu decyzji właściwego naczelnego organu administracji państwowej, a jeśli chodzi o zakład znajdujący się w zarządzie przedsiębiorstwa podległego radzie narodowej - w wykonaniu decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
4.
Przekazanie nieruchomości stanowiących składniki majątkowe zakładu polega na oddaniu ich w nieodpłatne użytkowanie w granicach uprawnień i obowiązków wynikających dla użytkownika z przepisów prawa rzeczowego, z wyjątkiem uprawnień wynikających z art. 134 § 2. Przekazanie środków trwałych nie będących częściami składowymi nieruchomości oraz środków obrotowych nie wyłączając przynależności nieruchomości następuje w drodze sprzedaży.
5.
Sprzedaż składników majątkowych następuje po cenach, po jakich rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą nabywać takie przedmioty od przedsiębiorstw wytwórczych. Jeżeli przedmiot jest niepełnowartościowy, stosuje się przepisy w sprawie cen na przedmioty niepełnowartościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe.
6.
Do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyceny składników majątkowych przekazywanego zakładu strony powołają komisję złożoną z ich przedstawicieli, która wybierze ze swego składu przewodniczącego. W razie potrzeby komisja może korzystać z pomocy rzeczoznawców.
7.
W umowie o przekazanie zakładu należy w szczególności wskazać:
1)
rodzaj, nazwę oraz położenie przekazywanego zakładu;
2)
cenę zakupionych składników majątkowych oraz warunki i termin zapłaty należności;
3)
zobowiązania i wierzytelności związane z prowadzeniem przekazywanego zakładu, które przejmuje spółdzielnia produkcyjna, oraz zasady rozliczeń z tego tytułu;
4)
sposób zabezpieczenia przez spółdzielnię produkcyjną zobowiązań wynikających z umowy.
8.
Przekazanie zakładu następuje według stanu na ostatni dzień miesiąca.
9.
Przekazanie i przejęcie zakładu powinno być stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na spółdzielnię produkcyjną przechodzą korzyści i ciężary.
10.
Spółdzielnia produkcyjna obowiązana jest wpłacić należność za nabyte środki obrotowe przed upływem 3 miesięcy, a za nabyte inne składniki majątkowe - przed upływem 2 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Terminy te mogą być przedłużone za zgodą stron i banku finansującego przedsiębiorstwo.
11.
O przekazaniu zakładu należy powiadomić bank finansujący eksploatację lub inwestycje tego zakładu oraz wydział finansowy prezydium właściwej powiatowej (dzielnicowej) rady narodowej.
12.
Upoważnia się wymienionych w ust. 1 ministrów i prezydia rad narodowych do udzielania w miarę potrzeby spółdzielniom produkcyjnym pomocy technicznej i organizacyjnej w uruchomieniu przejmowanych zakładów oraz zaopatrzeniu w niezbędne urządzenia i sprzęt.
1 § 7 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 18 lipca 1958 r. (M.P.58.59.331) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 lipca 1958 r.