Zapewnienie rytmicznej pracy zakładów w sezonie urlopowym.

Monitor Polski

M.P.1972.32.179

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1972 r.

PISMO OKÓLNE Nr 47
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1972 r.
w sprawie zapewnienia rytmicznej pracy zakładów w sezonie urlopowym.

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym proszę Obywateli kierowników przedsiębiorstw i instytucji o zwrócenie uwagi na bezwzględną konieczność takiego zorganizowania pracy w kierowanych jednostkach, by zapewnić prawidłowy, rytmiczny przebieg ich działalności, gwarantujący pełne zapewnienie realizacji zadań produkcyjnych i usługowych.
W związku z tym należy:

- przygotować ze szczególną wnikliwością plany urlopów wypoczynkowych pracowników administracji terenowej oraz jednostek handlowych i usługowych w miejscowościach turystycznych, wypoczynkowych i uzdrowiskowych, w których w okresie sezonu urlopowego występuje nasilenie ruchu turystów, wczasowiczów i kuracjuszy; dla zapewnienia prawidłowej obsługi wzmożonego ruchu turystycznego i stworzenia warunków wypoczynku w tych miejscowościach należy w sezonie urlopowym zmobilizować do pracy cały niezbędny personel; urlopy wypoczynkowe dla tego personelu należy przewidzieć poza sezonem turystycznym;

- dokonać przeglądu i analizy planów urlopów wypoczynkowych pod kątem widzenia zapewnienia we wszystkich miesiącach takiej liczby pracowników, która gwarantuje rytmiczne wykonanie zadań co najmniej na poziomie założonym w planie;

- dokonać w porozumieniu z radami zakładowymi odpowiednich korekt i niezbędnych przesunięć w obowiązującym planie urlopów w razie stwierdzenia, że nie gwarantuje on prawidłowego przebiegu wykonania zadań produkcyjnych, oraz powiadomić odpowiednio wcześnie (przynajmniej na 1 miesiąc naprzód) zainteresowanych pracowników o tych zmianach;

- poddać analizie wszystkie wnioski pracowników, zmierzające do przesunięcia na ich życzenie uprzednio zaplanowanych urlopów na inne terminy, z punktu widzenia skutków, jakie przesunięcia te mogą spowodować dla przebiegu rytmicznej działalności zakładu pracy.

Analizie i weryfikacji powinny zostać poddane plany urlopów personelu kierowniczego, począwszy od dozoru produkcji do kierownictwa przedsiębiorstw, zjednoczeń i resortów (prezydiów rad narodowych), tak aby w okresie letnim zapewniona została pełna ciągłość nadzoru i kierownictwa wszystkich szczebli zarządzania.

Proszę Obywateli ministrów (kierowników urzędów centralnych), przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) oraz dyrektorów zjednoczeń (jednostek równorzędnych) o zapewnienie nadzoru i kontroli realizacji powyższych postanowień.