Zapewnienie realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

Monitor Polski

M.P.1958.26.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1958 r.

UCHWAŁA NR 65
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 1958 r.
w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.

W celu wzmożenia inicjatywy społeczeństwa w zakresie wszechstronnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz w celu zapewnienia społeczeństwu jak najlepszych warunków udziału w tym budownictwie Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) wydaje mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe dla gromadzenia wkładów przeznaczonych na budowę lub uzyskanie mieszkania.
2.
Wysokość zadeklarowanego wkładu oszczędnościowego powinna odpowiadać co najmniej normom ustalonym w przepisach dotyczących wkładów własnych i świadczeń ludności w poszczególnych formach budownictwa mieszkaniowego.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności gwarantuje właścicielom wkładów gromadzonych na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych przeznaczonych na budowę lub uzyskanie mieszkania realną ich wartość.
2.
Gwarancją realnej wartości będą objęte wkłady do wysokości 50% kosztów budowy lub uzyskania mieszkania o powierzchni 85 m2.
3.
Gwarancja realnej wartości wkładów realizowana jest przez udzielanie premii gwarancyjnej.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności, aby ustalić wysokość premii gwarancyjnej, przelicza wniesiony w każdym roku wkład oszczędnościowy na ilość m2 wynikającą z ceny sprzedaży 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego standardowego nowego budynku mieszkalnego.
2.
Cena sprzedaży 1 m2, o którym mowa w ust. 1, będzie corocznie urzędowo ustalana i publikowana.
3.
Jeżeli w roku zadysponowania wkładem cena sprzedaży 1 m2 była wyższa niż cena takiegoż metra w poszczególnych latach oszczędzania, PKO dopisze tę różnicę do wkładu w formie premii gwarancyjnej.
1.
Warunkiem uzyskania premii gwarancyjnej jest:
1)
gromadzenie oraz utrzymywanie wkładu na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej przez okres co najmniej dwóch lat,
2)
przelanie wkładu w pełnej wysokości po zakończeniu okresu oszczędzania na cel, na który był on gromadzony,

- z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3.

2.
Właściciele mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych, będący członkami spółdzielni mieszkaniowych typu lokatorskiego, budowlano-mieszkaniowych i spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych mogą zadysponować przed zakończeniem okresu oszczędzania częścią wkładu niezbędną na pokrycie wstępnych kosztów budowy (na nabycie działki, uzbrojenie, dokumentację) w drodze przelewu na rachunek spółdzielni lub spółdzielczego zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych w Banku Inwestycyjnym.
3.
Właściciele mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych mogą zadysponować częścią lub całością wkładu niezbędną na opłacenie kaucji mieszkaniowej oraz opłat za urządzenia kąpielowe (wanna z baterią i piec kąpielowy).
4.
Od kwot podjętych w przypadkach omówionych w ust. 2 i 3 premia gwarancyjna nie będzie obliczana.
Premia gwarancyjna przysługuje wkładcom gromadzącym środki pieniężne na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych PKO, celem:
1)
udziału w budownictwie przyzakładowym, występującym w trzech formach:
a)
budownictwa zakładowych domów mieszkalnych,
b)
budownictwa realizowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego,
c)
budownictwa realizowanego przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe oraz budujące domy jednorodzinne;
2)
udziału w budownictwie spółdzielni otwartych, występującym w dwóch formach:
a)
budownictwa realizowanego przez spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego,
b)
budownictwa realizowanego przez spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe;
3)
udziału w budownictwie domów jednorodzinnych;
4)
nabycia na własność domu jednorodzinnego zgodnie z przepisami szczególnymi.
Wkłady na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych oprocentowane są w wysokości 3% w stosunku rocznym. Mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe biorą ponadto udział w półrocznych losowaniach premii z funduszu premiowego, na który przeznacza się dodatkowo 1,5% w stosunku rocznym od sumy wkładów.
Zasady niniejszej uchwały stosuje się również do wkładów wniesionych na mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe PKO przed wejściem w życie niniejszej uchwały, z tym że pierwsze przeliczenie tego wkładu na ilość m2 powierzchni użytkowej przeciętnego standardowego nowego budynku mieszkalnego nastąpi według wskaźnika za rok 1958.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do wydania najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały zarządzenia regulującego szczegółowe zasady dotyczące obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 uchwały nr 328 z dnia 1 września 1958 r. (M.P.58.70.407) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 13 września 1958 r.