Zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1960.86.391

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 231
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 1960 r.
w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271) oraz w związku z §§ 5 i 7 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 163) zarządza się, co następuje:
W miesiącu grudniu 1960 r. nie należy nakładać na prezydia rad narodowych żadnych dodatkowych zadań, które zwiększyłyby ich normalny zakres czynności.
Urząd (przedsiębiorstwo gospodarki uspołecznionej, instytucja państwowa), na który został nałożony obowiązek świadczenia usług w trybie § 7 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 163), powinien niezwłocznie obowiązek ten spełnić i oddać do dyspozycji właściwego komisarza spisowego żądaną liczbę pracowników lub żądane środki transportowe.
Z usług transportowych świadczonych na rzecz spisu przez urzędy, przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i instytucje państwowe organy spisowe mogą korzystać nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 1961 r.
Komisarz spisowy powinien zwolnić urząd (przedsiębiorstwo, instytucję) od obowiązku świadczenia z chwilą, gdy świadczenie to przestało być niezbędne dla akcji spisowej na danym terenie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.