Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na złagodzenie wzrostu kosztów utrzymania wynikających z podwyżki cen węgla w 1986 r.

Monitor Polski

M.P.1986.12.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.

UCHWAŁA Nr 52
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 1986 r.
w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na złagodzenie wzrostu kosztów utrzymania wynikających z podwyżki cen węgla w 1986 r.

W celu częściowego uwzględnienia skutków wzrostu wydatków z tytułu podwyżki cen węgla dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Upoważnia się uspołecznione zakłady pracy do jednorazowego zwiększenia w 1986 r. odpisu na zakładowy fundusz socjalny o globalną sumę faktycznie wypłaconych zapomóg pieniężnych dla pracowników zakładów pracy oraz byłych pracowników - emerytów i rencistów z tytułu wzrostu cen węgla w 1986 r.
2.
Pomoc pieniężna, o której mowa w ust. 1, może być przyznana wyłącznie jednej osobie w rodzinie wspólnie zamieszkałej, jeżeli dochód na osobę w tej rodzinie, ustalony na zasadach stosowanych przy dofinansowywaniu świadczeń socjalnych, nie przekracza 6 tys. zł miesięcznie.
3.
Odpis, o którym mowa w ust. 1, obciąża koszty działalności podstawowej, niezależnie od obowiązujących w danym zakładzie pracy zasad naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz socjalny.
Z tytułu odpisu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakłady pracy nie mogą podwyższać cen wytwarzanych produktów i świadczonych usług.
Upoważnia się Ministra Finansów do sfinansowania z rezerwy Rady Ministrów w budżecie centralnym na 1986 r. skutków odpisu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na zakładowy fundusz socjalny w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organizacjach społecznych dotowanych z budżetu państwa.
1.
Pomoc pieniężna, o której mowa w § 1 ust. 1, może być przyznawana również ze środków pomocy społecznej osobom nie mającym możliwości jej uzyskania z zakładowego funduszu socjalnego, z zachowaniem kryteriów dochodowości rodziny określonych w § 1 ust. 2.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów do zwiększenia środków na pomoc społeczną z budżetu centralnego o kwotę 1 mld zł - na pokrycie wydatków wymienionych w ust. 1.
Upoważnia się Ministra Finansów do sfinansowania z rezerwy Rady Ministrów w budżecie centralnym w 1986 r. wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za:
1)
węgiel gruby należny do dnia 15 kwietnia 1986 r. za dostarczone kontraktowane produkty rolno-hodowlane, z którego zakupu uprawnieni zrezygnują w terminie do dnia 31 sierpnia 1986 r., w kwocie 2.400 zł za 1 tonę,
2)
węgiel gruby lub koks na cele bytowe, zaległy za okres od dnia 1 kwietnia 1985 r. do dnia 31 marca 1986 r., z którego zakupu uprawnieni zrezygnują w terminie do dnia 31 sierpnia 1986 r., w kwocie 2.400 zł za 1 tonę,
3)
węgiel gruby należny za dostarczone po dniu 15 kwietnia 1986 r. kontraktowane produkty rolno-hodowlane, z którego zakupu uprawnieni zrezygnują w terminie 60 dni od daty nabycia uprawnień do zakupu, w wysokości 50% ceny detalicznej węgla I gatunku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.