§ 4. - Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na złagodzenie wzrostu kosztów utrzymania wynikających z podwyżki cen węgla w 1986 r.

Monitor Polski

M.P.1986.12.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.
§  4.
1.
Pomoc pieniężna, o której mowa w § 1 ust. 1, może być przyznawana również ze środków pomocy społecznej osobom nie mającym możliwości jej uzyskania z zakładowego funduszu socjalnego, z zachowaniem kryteriów dochodowości rodziny określonych w § 1 ust. 2.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów do zwiększenia środków na pomoc społeczną z budżetu centralnego o kwotę 1 mld zł - na pokrycie wydatków wymienionych w ust. 1.