Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1985.8.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1985 r.

UCHWAŁA Nr 54
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 1985 r.
w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży w 1985 r.

W celu zapewnienia warunków do zorganizowania w 1985 r. wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży co najmniej na poziomie roku poprzedniego oraz zapobieżenia podwyższeniu opłat za korzystanie z kolonii i obozów Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Upoważnia się uspołecznione zakłady pracy do zwiększenia jednorazowo w 1985 r. odpisu na zakładowy fundusz socjalny dodatkowo o kwotę 2.000 zł na każdego uczestnika organizowanych latem 1985 r. kolonii i obozów, korzystającego z dofinansowania ze środków funduszu socjalnego.
2.
Odpis, o którym mowa w ust. 1, obciąża koszty działalności podstawowej, niezależnie od obowiązujących w zakładzie pracy zasad naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz socjalny.
3.
Z tytułu dodatkowego odpisu zakłady pracy nie mogą podwyższyć cen wytwarzanych produktów i usług.
4.
Upoważnia się Ministra Finansów do sfinansowania z rezerwy Rady Ministrów w budżecie centralnym na 1985 r skutków dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz socjalny w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organizacjach społecznych dotowanych z budżetu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.