Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1963.70.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1963 r.

UCHWAŁA Nr 275
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1963 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

W celu zapobieżenia wycofywaniu się niektórych przedsiębiorstw przemysłowych państwowych i spółdzielczych z produkcji towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przedsiębiorstwa przemysłowe państwowe i spółdzielcze, zwane dalej "przedsiębiorstwami przemysłowymi", obowiązane są do zapewnienia ciągłości produkcji i dostaw towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego w ilości i asortymencie uzgodnionych przez nie lub przez ich jednostki nadrzędne z przedsiębiorstwami handlu wewnętrznego albo z ich jednostkami nadrzędnymi, w ramach realizacji ustaleń rocznych narodowych planów gospodarczych.
2.
Do towarów, o których mowa w ust. 1, należą środki spożycia i środki produkcji stanowiące przedmiot obrotu towarowego rynkowego.
Dla właściwej realizacji przepisów § 1 przedsiębiorstwa przemysłowe powinny zapewnić w swoich planach produkcji, stanowiących część składową rocznych i kwartalno-miesięcznych planów gospodarczych, produkcję tych wszystkich towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, które były przez nie dotychczas produkowane, w ilości i asortymencie uzgodnionych z przedsiębiorstwami handlu wewnętrznego albo z ich jednostkami nadrzędnymi i objętych zamówieniami.
Przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogą odmówić swym dotychczasowym odbiorcom rynkowym zawarcia umowy o dostawę towarów dotychczas przez nie produkowanych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, z wyjątkiem przypadków określonych w § 4.
1.
Przedsiębiorstwa przemysłowe, za zgodą zjednoczenia lub innej jednostki nadzorującej bezpośrednio ich działalność gospodarczą, mogą odmówić zawarcia umowy i zaniechać lub ograniczyć produkcję towarów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego w razie:
1)
zmniejszenia popytu na produkowane towary w takim stopniu, że posiadany portfel zamówień nie gwarantuje zbytu minimalnej opłacalnej partii produkcji;
2)
nieuzyskania lub zmniejszenia przydziału surowców rozdzielanych lub importowanych, jeżeli jednostka nadrzędna stwierdzi, że okoliczność ta uzasadnia ograniczenie produkcji i odmowę zawarcia umowy;
3)
ograniczenia zdolności produkcyjnych, gdy produkcja towarów nie pokrywa się z profilem produkcyjnym;
4)
zmiany profilu produkcyjnego z tytułu koncentracji i specjalizacji produkcji;
5)
gdy zachodzą inne niezależne od przedsiębiorstwa przyczyny uniemożliwiające częściowe lub całkowite wykonanie produkcji towarów (wypadki losowe, opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych lub ich części);
6)
podjęcia produkcji określonych asortymentów towarów przez inne zakłady, zwłaszcza przez zakłady przemysłu terenowego, w ilości odpowiadającej potrzebom rynku.
2.
Decyzje zjednoczeń lub innych jednostek nadzorujących bezpośrednio działalność gospodarczą przedsiębiorstw przemysłowych, dotyczące wyrażenia zgody na zaniechanie lub ograniczenie produkcji towarów (ust. 1), powinny być uzgodnione w ramach porozumień branżowych z właściwymi zjednoczeniami (innymi jednostkami) wiodącymi oraz z właściwymi przedsiębiorstwami handlu wewnętrznego lub ich jednostkami nadrzędnymi.
3.
Jeżeli produkcja towarów wykonywana była wyłącznie na potrzeby rynku danego województwa, decyzje, o których mowa w ust. 2, powinny być podejmowane po zasięgnięciu opinii prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
4.
W razie zmniejszenia popytu (ust. 1 pkt 1) na towary przeznaczone na zaopatrzenie rynku wewnętrznego poniżej minimalnej opłacalnej partii produkcji - przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego lub ich jednostki nadrzędne złożą zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych produkujących dotychczas te towary lub w innych przedsiębiorstwach wskazanych przez zjednoczenie (inną jednostkę) wiodące:
1)
w wysokości dopuszczalnej najniższej opłacalnej produkcyjnie partii towarów, określonej przez jednostki nadrzędne przedsiębiorstw przemysłowych, a przeznaczonej do sprzedaży detalicznej w dłuższym okresie czasu, lub
2)
w trybie ustalonym dla wyrobów krótkoseryjnych.
1.
Zjednoczenia lub inne jednostki nadzorujące bezpośrednio działalność gospodarczą przedsiębiorstw przemysłowych, podejmując decyzje o zaniechaniu lub ograniczeniu produkcji towarów w jednych przedsiębiorstwach (§ 4), obowiązane są bezpośrednio lub za pośrednictwem zjednoczeń (innych jednostek) wiodących zapewnić jej wykonanie przez inne przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem ciągłości produkcji.
2.
Przedsiębiorstwa, które uzyskały zgodę na zaniechanie produkcji towarów (§ 4 ust. 1), przekażą przedsiębiorstwu podejmującemu tę produkcję (ust. 1) dokumentację technologiczną i ewentualnie oprzyrządowanie oraz zapasy półfabrykatów, a także udzielą im pomocy instruktażowej.
W razie niemożności uzgodnienia stanowisk w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2, spory rozstrzygają ministrowie nadzorujący działalność zjednoczeń przemysłowych w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego oraz właściwymi ministrami.
Przedsiębiorstwa przemysłowe, po uzyskaniu zgody na ograniczenie rozmiarów produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego lub całkowite jej zaniechanie (§ 4), obowiązanie są zawiadomić o tym swych dotychczasowych odbiorców w zakresie produkcji środków spożycia - na 6 miesięcy, a w zakresie produkcji innych towarów - na 9 miesięcy przed terminem zaprzestania lub ograniczenia produkcji. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków zaprzestania lub ograniczenia produkcji z powodów określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 i 5.
Dla zachowania ciągłości produkcji i umożliwienia przedsiębiorstwom przemysłowym oraz ich zjednoczeniom przystosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej jednostki organizacyjne handlu wewnętrznego na szczeblu centralnym i terenowym powinny w sposób ciągły analizować obroty i kształtowanie się popytu rynkowego na poszczególne artykuły. Jednostki organizacyjne handlu wewnętrznego ponoszą odpowiedzialność za prawidłową ocenę potrzeb rynku i w razie stwierdzenia, że zapotrzebowanie na określone artykuły zwiększyło się lub zmniejszyło w stopniu uzasadniającym istotne zwiększenie lub zmniejszenie albo wstrzymanie zamówień, powinny zawiadamiać o tym właściwe przedsiębiorstwa przemysłowe w miarę możności przynajmniej na 6 miesięcy przed przyjętym w stosunkach wzajemnych terminem składania zamówień.
Przepisy niniejszej uchwały nie naruszają odrębnych przepisów dotyczących umów o dostawy, zawieranych na giełdach towarowych.
Jeżeli decyzja o ograniczeniu lub zaniechaniu produkcji określonych asortymentów wymaga rozwiązania lub zmiany zawartych już umów o dostawę z odbiorcami rynkowymi, rozwiązanie lub zmiana umowy następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w ogólnych warunkach dostaw w obrocie krajowym, stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 kwietnia 1963 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 34, poz. 172).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.