§ 8. - Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1963.70.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1963 r.
§  8.
Dla zachowania ciągłości produkcji i umożliwienia przedsiębiorstwom przemysłowym oraz ich zjednoczeniom przystosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej jednostki organizacyjne handlu wewnętrznego na szczeblu centralnym i terenowym powinny w sposób ciągły analizować obroty i kształtowanie się popytu rynkowego na poszczególne artykuły. Jednostki organizacyjne handlu wewnętrznego ponoszą odpowiedzialność za prawidłową ocenę potrzeb rynku i w razie stwierdzenia, że zapotrzebowanie na określone artykuły zwiększyło się lub zmniejszyło w stopniu uzasadniającym istotne zwiększenie lub zmniejszenie albo wstrzymanie zamówień, powinny zawiadamiać o tym właściwe przedsiębiorstwa przemysłowe w miarę możności przynajmniej na 6 miesięcy przed przyjętym w stosunkach wzajemnych terminem składania zamówień.