Monitor Polski

M.P.1990.3.27 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1990 r.

UCHWAŁA Nr 224
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1988 r.
w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 20, poz. 134 i Nr 41, poz. 327 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 22, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 439) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Jednostki gospodarcze wszystkich typów i form własności swobodnie sprzedają i nabywają, bezpośrednio lub za pośrednictwem dowolnie wybranych jednostek obrotu, surowce i wyroby, zwane dalej "materiałami", oraz paliwa, energię i środki transportu zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, z ograniczeniami wynikającymi z uchwały i innych powszechnie obowiązujących przepisów, w tym wydanych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).
§  2.
1. Materiały, paliwa, energia i środki transportu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej są centralnie bilansowane. Wykaz centralnych bilansów określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Bilanse, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Rynku Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
§  3.
1. Tworzy się rezerwy bilansowe, które stanowią nie więcej niż 1,5% przychodu z produkcji krajowej i z importu.
2. Decyzje o rozdysponowaniu rezerw bilansowych, o których mowa w ust. 1, wydaje Minister Rynku Wewnętrznego.
§  4. Producenci i dostawcy materiałów, paliw i środków transportu sprzedają je w pierwszej kolejności odbiorcom realizującym zadania związane z:
1) obronnością i bezpieczeństwem kraju,
2) tworzeniem rezerw bilansowych i państwowych.
§  5. Zasady dysponowania rezerwami państwowymi określają odrębne przepisy.
§  6.
1. Ustala się kontyngenty wywozowe, określone w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą dokona podziału kontyngentów wywozowych, o których mowa w ust. 1, na poszczególne podmioty gospodarcze.
3. Eksport ponad kontyngenty, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody Ministra Rynku Wewnętrznego, wyrażonej w uzgodnieniu z Ministrem Przemysłu na wniosek Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
§  7.
1. Minister Rynku Wewnętrznego może zlecić, w drodze umowy, wytypowanym przez siebie jednostkom organizacyjnym opracowywanie centralnych bilansów materiałowych, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, oraz realizację decyzji o rozdysponowaniu rezerw bilansowych, o których mowa w § 3 ust. 2.
2. Minister Finansów zapewnia środki na pokrycie kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w ramach rezerwy Rady Ministrów.
§  8. W razie nieprzestrzegania przepisów uchwały pobiera się na rzecz budżetu państwa opłaty określone w odrębnych przepisach.
§  9. Minister Przemysłu ustali dodatkowe opłaty za paliwa i energię zużyte w ilościach przekraczających limit wynikający z przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ MATERIAŁÓW, PALIW, ENERGII I ŚRODKÓW TRANSPORTU BILANSOWANYCH CENTRALNIE

Lp.Symbol według Systematycznego wykazu wyrobówNazwa materiałów, paliw, energii i środków transportu
123
1011, 012, 013,Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego
20211Koks i półkoks
30241-211, 0246-33Paliwa silnikowe, benzynowe i benzyna pyrolityczna
40231Ropa naftowa
50232-11, -21, -3Gaz ziemny wysokometanowy
60221-11Gaz z koksowni i gazokoksowni
70232-12, -22Gaz ziemny zaazotowany
80242-22Paliwa do silników z zapłonem samoczynnym
90242-3Oleje opałowe
100311Energia elektryczna
110414-1Złom stalowy (obiegowy i zbiórkowy)
12045 (bez 0451-3)Wyroby walcowane na gorąco gotowe
13046Rury stalowe
140471Blachy stalowe walcowane na zimno
150472-1Blachy ocynkowane
160472-2Blachy ocynowane
170476, 0477Pręty ciągnione, szlifowane, polerowane oraz łuszczone
180531-11, 0551-15Miedź – Cu i półwyroby z miedzi
190531-12, 0553, 0563, 0589-4, 0533-2Cynk – Zn i półwyroby z cynku
200531-13Ołów – Pb
210531-14Cyna – Sn
220531-31Aluminium – Al
230531-41Srebro – Ag
240614-31Grzejniki żeliwne
250614-512, 0656-513Zlewozmywaki
260656-511, 0614-511Wanny kąpielowe blaszane emaliowane i żeliwne
270672-11, -12Kuchnie gazowe
281021, 1022Samochody osobowe
291023 (bez 1023-6, -9)Autobusy
301024, 1025, 1029-1Samochody ciężarowe i ciągniki drogowe
311031-2Ciągniki kołowe dwuosiowe
321121-12, -35, -45, 1122-1, 1123-11, -14, -31, -34, 1126, 1127, 1128Kable i przewody
331211-2Siarka
341231-1, -4Nawozy azotowe
351231-2, -4Nawozy fosforowe
361231-3Nawozy potasowe
371263-11Polietylen
381263-12, -13Polipropylen i kopolimery etylenowo-propylenowe
391263-211, -212, -25Polichlorek winylu i kopolimery winylowe
401263-31, -32, -34, -39Polistyren i kopolimery styrenu
411269-1Kauczuki naturalne
421269-3, -4, -5Kauczuki syntetyczne
43127Włókna chemiczne
441312 do 1318Wyroby lakierowe płynne
451371-2Opony do pojazdów samochodowych ciężarowych, maszyn i urządzeń (bez rolniczych)
461371-1Opony do pojazdów samochodowych osobowych
471371-3Opony ciągnikowe
481371-4opony do maszyn i urządzeń rolniczych
491371-6Dętki i ochraniacze dętek do pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych
501422Cement
511461-1Papa
521462-11, -12, -13, -14Wełna mineralna, szklana i wyroby z nich
531711Tarcica iglasta
541712-1Tarcica liściasta dębowa
551715-1, -2, -3Materiały podłogowe z drewna
561722-1, -2, -3,Płyty wiórowe
571813-1, -3, -5Celuloza papiernicza
581813-2, -4Celuloza wiskozowa
591814Papier
601815Tektura
611881Makulatura oraz odpady papieru i tektury
621911Bawełna
631921-11, -14, 2082-220, 4251-51, -52Wełna (surowce przemysłu wełnianego)
641913, 1914, 1915Przędza bawełniana i bawełnopodobna
651917, 2031, 2062-001, 2064-001Tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne wykończone oraz włókniny i przędziny typu bawełnianego i bawełnopodobnego
661923, 1929-1Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowa łącznie z włóczką
671927, 2032, 2062-002, 2064-002Tkaniny i dzianiny wełniane i wełnopodobne oraz włókniny i przędziny wykończone typu wełnianego i wełnopodobnego
682311-1, 2312-1, 2313-1, -2, -3, -4, -5, 2314-1, -2, -3, 2315-1, -2, 2316-1, -2, -3, -4, -5, -9, 2321-5, -6, 2331-2, -3, -4, -5, -9, 2339-1, -2, -3, 4213-11, -12, -13, -14, -21, -31, -32, -41Mięso, drób i przetwory z mięsa i drobiu
692321, 2213Skóry surowe zakonserwowane i skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórnictwem)
702358-2Masło
712431Cukier
722491Tłuszcze roślinne jadalne
734011, 4012, 2411Ziarno zbóż podstawowych i innych krajowych konsumpcyjnych, pastewnych i siewnych oraz przetwory młynarskie z importu (w latach kalendarzowych)
741134-12Akumulatory elektryczne kwasowe do pojazdów samochodowych
751222-551, -552, -553Soda surowa i bikarbonat surowy
761222-611Wodorotlenek sodowy
771365-11, -12Wykładziny i płytki podłogowe z polichlorku winylu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KONTYNGENTY WYWOZOWE

Lp.Symbol według Systematycznego wykazu wyrobówNazwa materiału i paliwaJednostka miaryIlość
12345
1011, 012, 013Węgiel kamienny i brykietytys. ton15.000,0
20211Koks i półkokstys. ton3.450,0
30414-1Złom stalowytys. ton250,0
4Wyroby hutnicze, w tym:
045 (bez 0451-3)wyroby walcowane na gorącotys. ton1.970,0
046rury stalowetys. km12,3
0471blachy stalowe walcowane na zimnotys. ton13,0
0472-1blachy ocynkowanetys. ton50,0
50531-11, 0551-15Miedźtys. ton211,01)
60531-12, 0553, 0563, 0589-4, 0533-2Cynk i wyroby z cynkutona16.360,0
70531-41Srebrotona470,0
81211-2Siarkatys. ton3.658,1
91222-551, -552, -553Soda surowa i bikarbonat surowytys. ton348,3
101222-611Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna w przeliczeniu na 100%)tys. ton60,0
111312 do 1318Wyroby lakierowe płynnemln l57,0
121371-1Opony do samochodów osobowychtys. szt.1.073,0
131422Cementtys. ton1.000,02)
14171, 431Tarcica i półfabrykaty tarte, drewnotys. m3700,0
151814Papiertys. ton189,13)
161815Tekturatys. ton10,2
17Tkaniny i dzianiny, w tym:
1917, 2031, 2062-001, 2064-001tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobnetys. mb80.000,04)
1927, 2032, 2062-002, 2064-002tkaniny i dzianiny wełniane i wełnopodobnetys. mb21.000,0
182311-1, 2312-1, 2313-1, -2, -3, -4, -5, 2314-1, -2, -3, 2315-1, -2, 2316-1, -2, -3, -4, -5, -9, 2321-5, -6, 2331-2, -3, -4, -5, -9, 2339-1, -2, -3, 4213-11, -12, -13, -14, -21, -31, -32, -41Mięso, drób i przetwory z mięsa oraz drobiutys. ton200,0
192353-21Mleko w proszku pełnetys. ton3,0
202358-2Masłotys. ton0,4
212431Cukiertys. ton2,2
222491Tłuszcze roślinne jadalnetys. ton25,0
1) W tym 53.250 ton wyrobów z miedzi i stopów miedzi (SWW 0551 bez 0551-15, 0561, 0589-1).

2) Łącznie z klinkierem.

3) W tym 37 tys. ton papieru gazetowego do druku, pisania i rysowania (SWW 1814-2).

4) W tym 15.000 tys. mb w postaci ręczników (SWW 2181-910).