Zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne niektórych grup ludności.

Monitor Polski

M.P.1967.62.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1967 r.

UCHWAŁA Nr 265
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1967 r.
w sprawie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne niektórych grup ludności.

W celu ułatwienia pobierania nauki oraz przywrócenia zdolności do wykonywania zawodu osobom wymagającym zaopatrzenia ortopedycznego, a nie posiadającym uprawnień do tych świadczeń - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne może być przyznane:
1)
dzieciom oraz uczącej się młodzieży,
2)
chorym, ozdrowieńcom i inwalidom z powodu gruźlicy, jeżeli potrzeba zaopatrzenia pozostaje w związku z zachorowaniem na gruźlicę,
3)
niewidomym - członkom Polskiego Związku Niewidomych objętym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 1957 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia niewidomym, członkom Polskiego Związku Niewidomych (Dz. U. Nr 54, poz. 269),
4)
byłym uczestnikom walk narodowowyzwoleńczych oraz byłym więźniom politycznym zrzeszonym w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, objętym przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1963 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowowyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 30, poz. 174 i z 1965 r. Nr 23, poz. 152).
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustali organy uprawnione do bezpłatnego przyznawania przedmiotów ortopedycznych oraz zasady i tryb przyznawania tych przedmiotów.
Do przedmiotów ortopedycznych objętych zaopatrzeniem określonym w § 1 należą:
1)
protezy kończyn dolnych i górnych, robocze i kosmetyczne,
2)
gorsety ortopedyczne,
3)
aparaty ortopedyczne,
4)
ręczne wózki inwalidzkie,
5)
laski białe dla niewidomych,
6)
przedmioty będące uzupełnieniem przedmiotów wymienionych w pkt 1-3, jak uchwyty do protez, rękawiczki do protez kończyn górnych, obuwie do protez kończyn dolnych, laski, kule, pończochy kikutowe, zestaw naprawczy oraz
7)
przedmioty inne niż wymienione w pkt 1-4, niezbędne dla celów usprawnienia leczniczego.
Uprawnienia określone w § 1 nie obejmują zwrotu kosztów przejazdu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.