Monitor Polski

M.P.1955.11.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

UCHWAŁA NR 69
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1955 r.
w sprawie zaopatrywania ubezpieczonych w protezy i środki pomocnicze.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. w sprawie włączenia organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia (Dz. U. Nr 67, poz. 466) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) protezy - protezy rąk i nóg, kule, laski, pończochy kikutowe, końcówki robocze, aparaty, gorsety, obuwie i wkładki ortopedyczne, pasy przepuklinowe i brzuszne oraz wózki inwalidzkie;
2) środki pomocnicze - okulary, gałki oczne, aparaty słuchowe, kółka gumowe, rurki do tchawicy oraz inne środki przeciwko zniekształceniu i kalectwu nie wymienione w pkt 1.
§  2. Zaopatrywanie w protezy osób uprawnionych do świadczeń leczniczych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym należy do zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej, zaopatrywanie w środki pomocnicze - do zakresu działania Ministra Zdrowia.
§  3. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń wymienionych w § 2 określą Ministrowie Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej.
§  4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Zdrowia oraz Pracy i Opieki Społecznej.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r.