§ 9. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami.

Monitor Polski

M.P.1963.96.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1981 r.
§  9.
1.
Produkcja przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych na eksport może być wykonywana tylko przez zakłady rzemieślnicze, które uzyskały na to zgodę Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
2.
Surowce do produkcji eksportowej przydzielane są poszczególnym rzemieślnikom na wniosek właściwej centrali handlu zagranicznego przez Centralę Przemysłu Mięsnego.
3.
Przetwory mięsne i wyroby garmażeryjne wyprodukowane z surowców przydzielonych na cele eksportowe, a nie przyjęte do eksportu przez centralę handlu zagranicznego, zakład rzemieślniczy obowiązany jest sprzedać jednostce wskazanej przez organ do spraw handlu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).