§ 10. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami.

Monitor Polski

M.P.1963.96.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1981 r.
§  10.
Zakłady rzemieślnicze mogą sprzedawać pochodzące z własnej produkcji przetwory mięsne i wyroby garmażeryjne tylko jednostkom gospodarki uspołecznionej, określonym w rozdzielniku (§ 2 ust. 2). W szczególnych przypadkach organ ustalający rozdzielnik może zezwolić rzemieślnikowi na sprzedaż przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych swe własnym sklepie.