§ 2. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrót tymi artykułami.

Monitor Polski

M.P.1982.16.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego, rozumie się te przedsiębiorstwa, których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.