Zaokrąglanie kwot odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1977.30.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 listopada 1977 r.
w sprawie zaokrąglania kwot odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Na podstawie § 5 uchwały nr 98 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 17, poz. 96) zarządza się, co następuje:
1.
Kwoty odsetek od wkładów oszczędnościowych i innych środków pieniężnych na rachunkach bankowych podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych.
2.
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 49 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 1 złotego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie zaokrąglania kwot w obrocie z bankami z tytułu odsetek i prowizji (Monitor Polski Nr 35, poz. 215).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.