Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych zespołom produkującym materiały budowlane na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkół.

Monitor Polski

M.P.1959.43.198

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 kwietnia 1959 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych zespołom produkującym materiały budowlane na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Szkół.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 i z 1959 r. Nr 11, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczeń wykonywanych przez zespoły produkujące materiały budowlane, polegających na produkcji tych materiałów na rzecz Społecznego Funduszu Budowy Szkół w zamian za węgiel przydzielony tym zespołom przez Fundusz. Okoliczność dostarczenia materiałów budowlanych w zamian za węgiel powinna być stwierdzona pismem (zaświadczeniem) Społecznego Komitetu Budowy Szkół.
Zarządzenie obejmuje również zwolnienie od obowiązku uzyskania karty rejestracyjnej zespołów, świadczących usługi z tytułu produkcji materiałów budowlanych na warunkach określonych w § 1 wyłącznie na rzecz społecznych komitetów budowy szkół.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.