Monitor Polski

M.P.1981.12.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 kwietnia 1981 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w całości i poboru podatku od wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia z tytułu wykonywania czynności związanych z wprowadzeniem systemu sprzedaży reglamentowanej artykułów żywnościowych.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych od dnia 1 marca 1981 r.