Monitor Polski

M.P.1958.98.537

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 1958 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń sołtysów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań w zakresie podatku od wynagrodzeń od kwot otrzymywanych przez sołtysów z tytułu:
1) inkasa podatków oraz innych należności finansowych od mieszkańców wsi,
2) wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
3) zarządzania mieniem gromadzkim.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1952 r. w sprawie zwolnienia od podatku od wynagrodzeń niektórych wynagrodzeń za inkaso podatków (Monitor Polski Nr A-44, poz. 627).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.