Monitor Polski

M.P.1985.13.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 maja 1985 r.
w sprawie zaniechania ustalania podatku rolnego od gruntów i od niektórych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej od rolnych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych służby zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechania ustalania podatku rolnego od gruntów i od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem podatku przypadającego od dochodów z uprawy kwiatów, nasiennictwa kwiatów oraz szkółek drzew i krzewów ozdobnych, pobieranego od rolnych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych służby zdrowia i opieki społecznej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.