Zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłaconych za 1956 i 1957 r. z tytułu podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni pracy.

Monitor Polski

M.P.1958.17.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 marca 1958 r.
w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od kwot wypłaconych za 1956 i 1957 r. z tytułu podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni pracy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od kwot wypłacanych za 1956 i 1957 r. z tytułu podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni pracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie również do wymienionych w § 1 wypłat, które zostały dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.